Ministrarna öppnade seminarium om intelligent trafik

Uutinen 05.05.2009 16.49 fi sv

Ministrarna öppnade seminarium om intelligent trafik i Ständerhuset i Helsingfors den 5 maj.

Öppningsseminariet för kommunikationsministeriets nationella strategi för intelligent trafik samlade en stor skara experter på området till Ständerhuset i Helsingfors.

Avsikten med seminariet var att ge vägkost åt kommunikationsministeriets kanslichef Harri Pursiainen, som ska sammanställa ett förslag till målsättningar och åtgärdsprogram för intelligent trafik i Finland för åren 2010-2015.

Avsikten är att tätt koppla ihop de möjligheter den intelligenta trafiken erbjuder med de trafik- och kommunikationspolitiska målsättningarna.

I sitt öppningsanförande för seminariet betonade trafikminister Anu Vehviläinen att då man strävar till hållbara trafikpolitiska lösningar erbjuder data- och kommunikationstekniken ett mycket effektivt sätt att närma sig många problem.

- Vid sidan av klimatpolitiken är den intelligenta trafiken den största kraften som förändrar trafikpolitiken under nästa årtionde. I framtiden måste man utgå från kundernas behov och tänka på trafiksystemet som en helhet. Då man anvisar resurser kommer man framom tunga och dyra trafikleder att prioritera lättare lösningar, så som styrning av trafiken och andra medel som den intelligenta trafiken erbjuder, förutspådde minister Vehviläinen.

Kommunikationsminister Suvi Lindén påminde att tjänsternas roll i informationssamhället är att främja en trygg, smidig och miljövänligare vardag för medborgarna.

- De intelligenta trafiklösningarna kan starkt föra den här utvecklingen framåt. Ett lysande exempel anser jag redan nu vara de tjänster som hjälper användaren att välja rutter och trafikmedel eller som förmedlar uppdaterad och till och med föregripande information om trafiken. Vid årets Viestintäfoorumi-seminarium tilldelades SAD:s reseplaneringstjänster kommunikationsbranschens pris för kundtjänst, sade minister Lindén.

Andra talare vid seminariet var bl.a. överdirektör Martti af Heurlin från utvecklingscentralen för teknologi och innovationer Tekes, verkställande direktör Reijo Svento från Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry och verksamhetsledare Kimmo Ylisiurunen från ITS Finland.

Till kanslichef Pursiainens uppdrag hör också att ge förslag till arbets- och ansvarsfördelning mellan förvaltning, näringsliv och andra aktörer, samt till hur man kan främja den samhälleliga växelverkan. Arbetet ska vara klart den 31 oktober 2009.

Också inom EU är ett direktivförslag under beredning, med vilket man strävar till att bättre än tidigare passa ihop de intelligenta trafiksystemen på EU-området.