null Muutoksia Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n hallituksessa – Visiona maailman turvallisin, sujuvin ja ympäristöystävällisin liikenne

Muutoksia Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n hallituksessa – Visiona maailman turvallisin, sujuvin ja ympäristöystävällisin liikenne

Tiedote 12.04.2021 14.28 fi sv en

Kehä I Turunväylän liittymä (Kuva: Juha Tuomi/Rodea)

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n yhtiökokous valitsi 25.3.2021 yhtiölle uuden hallituksen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Aalto-yliopiston työelämäprofessori, hallitusammattilainen, tekniikan tohtori Tero Ojanperä.

Lisäksi uusiksi hallitusjäseniksi valittiin FCG Finnish Conculting Group Oy:n toimitusjohtaja, DI Mari Puoskari sekä CGI Suomi Oy:n johtaja Karri Salminen

Hallituksen muina jäseninä jatkavat valtiovarainministeriön kansliapäällikkö, OTK Juha Majanen, VTT:n henkilöstöjohtaja, FM Kirsi Nuotto, puolustusministeriön hallintopoliittisen osaston päällikkö, OTK Teemu Penttilä sekä hallitusammattilainen, KTM Seija Turunen.

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka on valtion liikenteenohjauskonsernin emoyhtiö. Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa yhtiön omistajaohjauksesta. Konserni tarjoaa ja kehittää liikenteenohjauksen ja -hallinnan palveluita kaikissa liikennemuodoissa - maalla, merellä ja ilmassa.

Mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle

Fintraffic-konsernilla on erityinen tehtävä: kerätä, hallita ja hyödyntää liikenteenohjaukseen liittyvää tietoa ja tarjota sitä tasapuolisesti myös muiden toimijoiden saataville. Tavoitteena on luoda mahdollisuuksia markkinoille syntyvälle uudelle liiketoiminnalle, joka perustuu automaatioon sekä tiedon että uusien liiketoimintamallien laajempaan hyödyntämiseen.

Kaikkien liikenteenohjausmuotojen rakenteellinen yhteen saattaminen on maailmanlaajuisesti ainutlaatuista. Tämä tuottaa valtavan mahdollisuuden uudenlaiseen datan hyödyntämiseen, myös globaalin liikenteen dataelinkeinon luomiseen.

Konsernin hallituksen odotetaan panostavan kaikissa liikennemuodoissa siihen, että mitään olemassa olevaa ei saateta häiriöille alttiiksi, mutta yhdessä muiden suomalaisten yritysten kanssa pyritään uuden toimeliaisuuden luomiseen globaalisti skaalattaville markkinoille ja tulevien kotimaisten käyttäjätarpeiden huomioimiseen. Tavoitteena on, että liikenteenohjauksen kokonaisuus olisi tiivis entiteetti, jossa yksittäisillä liikennemuodoilla olisi kuitenkin niiden erityispiirteiden edellyttämä rooli.

Hallituksen täydentämisellä liikenne- ja viestintäministeriö haluaa entisestään määrätietoisesti edistää tätä kehitystä.

Kohti maailman turvallisinta, sujuvinta ja ympäristöystävällisintä liikennettä

Fintrafficin visio on luoda Suomeen maailman turvallisin, sujuvin ja ympäristöystävällisin liikenne.

Konsernin perustehtävänä on tuottaa yhteiskunnan, elinkeinoelämän sekä viranomaisten tarvitsemat välttämättömät liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut, joilla varmistetaan liikenteen sujuvuus ja turvallisuus sekä huolehditaan liikenteenohjauksen ja –hallinnan toimintavarmuudesta kaikissa tilanteissa.

Yhtiön keskeisenä toisena erityisenä tehtävänä on tarjota, ylläpitää ja kehittää liikenteenohjaus- ja liikenteenhallintapalveluita puolustus- ja turvallisuusviranomaisten tarpeita varten siinä laajuudessa, kun se on näiden lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi perusteltua. Toimiva vuorovaikutus ja yhteistyö puolustus- ja turvallisuushallinnon suuntaan on konsernin toiminnassa erityisen keskeistä.

Edelläkävijäksi yritysvastuutyössä

Valtioneuvoston uusin omistajapoliittinen periaatepäätös (8.4.2020) painottaa vahvasti ilmastonmuutoksen torjuntaa, digitalisaation hyödyntämistä sekä yritysvastuuasioita.

Ministeriö haluaa tämän mukaisesti korostaa vahvaa edelläkävijyyttä yritysvastuutyössä myös Fintrafficin osalta. Valtioneuvoston omistajapoliittisen periaatepäätöksen mukaisesti valtio-omistaja odottaa yhtiöiltä esimerkiksi yritysvastuun integroimista palkitsemiseen ja kunnianhimoista ilmastovastuullisuustyötä. Lisäksi valtio omistajana edellyttää yhtiöiltä aloitteellista ja hyvää henkilöstöpolitiikkaa.

Valtio on omistajana sitoutunut jatkossakin periaatepäätöksen mukaisesti hyvän hallintotavan ja osakeyhtiölain noudattamiseen.

Lisätietoja:

osastopäällikkö Juhapekka Ristola, p. 0400 788 530, Twitter @JpRistola