null Norminpurku LVM:ssä: Suuret lakihankkeet etenevät

Norminpurku LVM:ssä: Suuret lakihankkeet etenevät

Tiedote 03.01.2018 10.20 fi

Säädösten sujuvoittamisessa otettiin liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla syksyn 2017 aikana merkittäviä askelia, kun useat laajat ja pitkään valmistellut lakipaketit etenivät eduskunnan käsiteltäviksi. Näitä ovat tieliikennelaki, yksityistielaki, ajokorttilaki sekä liikennepalvelulain toinen vaihe.

Säädösten sujuvoittaminen ja turhien normien purkaminen on yksi hallituksen kärkihankkeista.

- Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla tehdyt uudistukset vaikuttavat laajasti niin kansalaisiin kuin yrityksiinkin. Esimerkiksi tieliikenteen säädökset koskevat käytännössä meistä jokaista. Lisäksi sääntelyn keventäminen luo mahdollisuuksia uudenlaiseen yrittäjyyteen ja uusiin toimintatapoihin, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toteaa.

Esitykseen uudeksi tieliikennelaiksi on koottu kaikki tieliikenteen säädökset yhdeksi johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Yksittäisten säännösten määrää on vähennetty, ja säännösten kirjoitustapaa on täsmennetty ja yksinkertaistettu. Tieliikennelaki kattaa liikenteen periaatteet ja liikennesäännöt, liikenteenohjauslaitteet ja liikennemerkit, ajoneuvojen käyttösäännöt sekä liikennerikkomusten seuraamukset.

Eduskunta sai lokakuussa 2017 käsiteltäväkseen hallituksen esityksen kokonaan uudeksi yksityistielaiksi. Voimassa oleva laki yksityisistä teistä on vuodelta 1963. Uudesta laista on pyritty tekemään selkeä, joustava ja helppolukuinen. Esityksellä halutaan purkaa turhaa sääntelyä, keventää muun muassa rakentamisen lupamenettelyjä sekä uudistaa avustuskriteereitä, rahoitusta ja hallintoa. Lain voimaantuloajaksi esitetään vuoden 2019 alkua.

Ajokorttilakiin esitettyjen muutosten tarkoituksena on selkeyttää ja keventää ajokorttikoulutuksen sääntelyä sekä edistää uusien vaihtoehtoisten opetus- ja oppimismenetelmien käyttöä. Esitetyt muutokset koskevat muita kuin kuorma- ja linja-autokortteja. Ajotaidon hankkiminen ja ajokortin suorittaminen edellyttäisivät myös jatkossa opetusta, mutta opetuksen sisällön tarkasta määrittelystä luovuttaisiin. Ajokorttien suorittaminen muuttuisi tutkintopainotteiseksi samalla kun tutkintojen vaativuutta nostettaisiin.

Liikennepalvelulain toisessa vaiheessa jatketaan tiedon avaamista ja luodaan edellytyksiä tiedon tehokkaammalle käytölle uusien digitaalisten liikennepalvelujen kehittämisessä. Hajallaan olevat rekisterit ehdotetaan yhdistettäviksi ja tietojen luovutuskäytännöt uudistettaviksi. Lakiin kootaan myös lento-, meri-, raide- ja tieliikenteen markkinoita ja kuljetushenkilöstön pätevyyksiä koskevat säännökset. Samalla säädöksiä on tarkoitus sujuvoittaa ja yksinkertaistaa.

Lisätietoja

lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola, 040 580 0894

hallitusneuvos Matleena Kurki-Suutarinen, 050 343 7543