null Ny femårsplan för förbättrande av trafiksäkerheten – Minister Huovinen vill ha också medborgardiskussion

Ny femårsplan för förbättrande av trafiksäkerheten – Minister Huovinen vill ha också medborgardiskussion

Tiedote 14.12.2005 14.37 sv

Med den nya trafiksäkerhetsplanen vill man minska antalet frontalkrockar på huvudvägarna, olyckor som en följd av rusmedel, fotgängar- och cyklistolyckor i tätorterna samt olyckor i yrkesmässig trafik. Dessutom är målsättningen att hålla hastigheterna i styr och att lindra följderna av olyckor.

De här sex spetsprojekten ingår i trafiksäkerhetsplanen för åren 2006-2010, som uppgjorts av trafiksäkerhetsdelegationen och som överlämnades till minister Susanna Huovinen den 14 december.

Statsrådet har för avsikt att i början av nästa år utgående från planen göra ett principbeslut om att förbättra trafiksäkerheten. Trafiksäkerhetsplanen skickas nu till kännedom ut till olika intressentgrupper, som om de så vill kan ge ett utlåtande om den. Också medborgarna kan kommentera planen.

- Jag vill så mångsidigt som möjligt höra olika parter och också vanliga medborgare innan ett principbeslut fattas i frågan. Av den orsaken öppnas ett diskussionsforum på kommunikationsministeriets webbplats, där man kan bekanta sig med planen och ge kommentarer om den, konstaterar minister Huovinen.

Enligt den långsiktiga visionen om trafiksäkerhet som statsrådet godkänt bör vägtrafiksystemet planeras så att ingen behöver omkomma eller allvarligt skadas i trafiken.

Utgående från visionen är målsättningen att förbättra säkerheten så att antalet omkomna i trafiken år 2010 är högst 250. Enligt delegationen förutsätter det att de senaste tio årens långsamma utveckling av säkerheten fås vänd till en snabb förbättring av säkerheten.

För att främja de sex spetsprojekten i planen har man stannat för ett antal åtgärder som stöder och kompletterar varandra. Delegationen betonar att man bör koncentrera de begränsade resurserna på sådana åtgärder som har mest effekt.

Den effektivaste metoden att minska antalet frontalkrockar är att förse de nuvarande omkörningsfilerna med mitträcken och att bygga nya omkörningsfiler med mitträcken. Först bygger man ut sådana platser där trafiksäkerheten mest kräver det. Eftersom mitträcken är en dyr lösning föreslår delegationen att mängden vibrerande mitt- och kantlinjer kraftigt skulle byggas ut i samband med att huvudvägarna får en ny ytbeläggning.

För att hålla hastigheterna i styr vill man ingripa både i hastighetsbegränsningarna och i övervakningen av hur de följs. Hastighetsbegränsningarna bör fastställas rätt i enlighet med trafikmiljön. Anvisningarna för hur begränsningarna skall fastställas förnyas så att man i dem bättre än för närvarande beaktar trafikmängden, bebyggelsen längs vägen och typen av väg. Vägmärken för variabla hastighetsbegränsningar tas i bruk där det är ekonomiskt förnuftigt.

Den fasta automatiska hastighetsövervakningen utvidgas till år 2009 med sammanlagt 1600 vägkilometer på de avsnitt av huvudvägarna där olycksrisken är störst. Dessutom införskaffas 20 mobila övervakningsenheter. Målsättningen är också att ta i bruk ny teknik för att begränsa hastigheterna samt att inom hela EU få till stånd ett beslut om att reglera hastighetsbegränsarna i den tunga trafiken till de enskilda fordonens gränsvärde.

Alkolåset borde i stor omfattning fås i användning och man söker nya sätt att utnyttja det. Delegationen tar som exempel på nya användningssätt nolltolerans beträffande alkoholanvändning för transportföretag, vilket skulle övervakas med alkolås. Låset kunde installeras också i tjänstebilar.

Som målsättning har man satt att alkolåset skulle vara obligatorisk utrustning i nya lastbilar och bussar senast år 2010 och i nya person- och paketbilar 2012.

Gränsen för rattfylleri borde sänkas till 0,2 promille. Det förutsätter att man skulle göra det lättare och snabbare att påföra straff. En sänkning av promillegränsen betyder också att polisen till sitt förfogande bör få fler precisionsalkometrar och ny utrustning för urskiljning av andra rusmedel.

Övervakningen av den tunga trafiken borde snabbt effektiveras. Polisen tillsammans med tullen och gränsbevakningsväsendet skulle svara för övervakningen. Övervakningen skulle gälla körsättet, lastningen samt förarens och fordonets kondition, samt också transporten som helhet utgående från färdskrivaren.

I trafiksäkerhetsplanen konstateras att man inom hela transportsektorn bör förutsätta en absolut efterlevnad av lagstiftningen och avtalen. Transporternas säkerhet borde vara en bedömningsgrund bl.a. då man ber om anbud för offentliga inköp.

Då man lugnar ner trafiken i bostadsområden och bosättningscentra förbättras fotgängarnas och cyklisternas säkerhet avsevärt. Trafiken blir lugn när man sänker hastigheterna och skiljer åt bilarna och den lätta trafiken. Man bör fortsätta att bygga rondeller, upphöjda skyddsvägar och annat som gör trafiken långsammare.

Säkerhetsbältet är den viktigaste anordningen för att lindra skadorna hos föraren och passagerarna vid olyckstillfällen. Användningen av det borde sålunda effektiveras. Förutom övervakning behövs en anordning som påminner om att säkerhetsbältena skall fästas, som automatiskt fäster bältena eller som hindrar bilen från att starta om säkerhetsbältena inte har fästs.

Medborgarna har en möjlighet att kommentera trafiksäkerhetsprogrammet på Internet. Åsiktskanalen är öppen fram till jul på adressen www.mintc.fi/keskustelu.

Säkerheten i vägtrafiken 2006 - 2010. Den tryckta publikationen kommer ut i början av 2006 i kommunikationsministeriets serie program och strategier.

Ytterligare information
delegationens ordförande, överdirektör Harri Cavén, tfn (09) 160 28500 eller 0400 607848
överingenjör Juha Valtonen, tfn (09) 160 28615 eller 040 865 3690