Påverka utvecklingen av laddningsnätet för elbilar

Pressmeddelande 04.03.2022 08.02 fi sv en

Laddningsstationernas läge och täckning (Trafi- och kommunikationsverket Traficom och Kommunikationsministeriet))

Kommunikationsministeriet har sänt ett utkast till promemoria på remiss om att utveckla laddningsnätet för elbilar. I promemorian bedöms nuläget för laddningsinfrastrukturen för elbilar, den förväntade utvecklingen och möjligheterna att utveckla det nationella nätverket för laddning av elbilar särskilt på servicestationer. Remisstiden går ut den 24 mars 2022. 

Vägtrafiken elektrifieras i snabb takt och antalet eldrivna personbilar fortsätter öka. Även laddningsnätet för elbilar vuxit avsevärt. Vid sidan av laddningen av hem- och arbetsplatsbilar påverkar det offentliga laddningsnätverket för elbilar den ökade förekomsten av elbilar.

Regionala skillnader i laddningsnätverket

Förnyandet av fordonsbeståndet och ersättandet av fossila bränslen med bland annat elektricitet har en nyckelställning i strävan efter att minska växthusgasutsläppen från trafiken.

– Antalet laddningsstationer för elbilar ökar när vägtrafiken elektrifieras. Nu ska det sökas flexibla lösningar för att avhjälpa regionala brister i det offentliga laddningsnätet med snabb och hög prestanda, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

– På EU-nivå bereds ny lagstiftning för att utveckla laddningsinfrastrukturen. Det lönar sig därför att nationellt erbjuda morot framom piska. Marknaden för laddningsinfrastruktur utvecklas nu kraftigt. Det har varit glädjande att höra om de planer som olika aktörer redan har på att utveckla den offentliga laddningsinfrastrukturen, fortsätter minister Harakka.

Den offentliga laddningsinfrastrukturen har nuförtiden en bra täckning i Finland, men det finns regionala brister i tillgången till snabbladdning och laddning med hög effekt. Tillgången till den offentliga laddningsinfrastrukturen är bäst i södra och sydvästra Finland och särskilt i städerna och vid huvudvägarna.

Tre alternativ för att utveckla laddningsnätet för elbilar i Finland

Betydelsen av laddningsinfrastrukturen för servicestationer har betonats i regeringsprogrammet. En del servicestationer erbjuder redan nu också tankning och laddning av alternativa bränslen, bland annat jord- och biogas och el.

I utkastet till promemoria presenteras målen och styrmedlen för laddningsinfrastruktuen för olika fordon på nationell nivå och EU-nivå samt en bedömning av hur laddningsinfrastrukturen utvecklas. I promemorian presenteras tre alternativa sätt att vidareutveckla laddningsnätet för elbilar. Alternativ B har preliminärt bedömts som en mer ändamålsenlig lösning. Remissinstanserna ombes i sina utlåtanden ta ställning till promemorian och särskilt till de tre genomförandesätt som presenteras i den:

A. De nuvarande åtgärderna fortsätter

I det första alternativet stärks det offentliga nätverket för laddning av elbilar genom att de nuvarande åtgärderna fortsätter.

I lagen om laddningsstationer, alltså lagen om utrustande av byggnader med laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter samt system för automation och styrning (733/2020), finns bestämmelser om minimikrav som gäller byggandet av laddningsstationer och laddningsberedskap för el i nya bostadsbyggnader och bostadsbyggnader som repareras i stor skala samt i andra byggnader än bostadshus. Vid befintliga andra byggnader än bostadshus där det finns fler än 20 parkeringsplatser ska det finnas minst en laddningsstation senast den 31 december 2024. Lagen om laddningsstationer påverkar alltså även utvecklingen av det offentliga nätverket av laddningsstationer.

Lagen om distribution av alternativa trafikbränslen (478/2017), det vill säga infrastrukturlagen, främjar att de offentliga laddningsstationerna överensstämmer med de gemensamma tekniska specifikationerna och att användarna får tillräcklig information om alternativa bränslen och om distributionen av dem.

Bakom de båda ovan nämnda lagarna ligger EU-lagstiftningen, som för närvarande revideras. Genom lagen om laddningsstationer genomförs direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU). I december 2021 antog Europeiska kommissionen ett förslag om att ändra direktivet. Förslaget innehåller en skärpning av de krav som gäller byggandet av laddningsstationer och underlättande av senare installation av laddningsstationer. Genom infrastrukturlagen genomförs EU-direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen (2014/94/EU). Europeiska kommissionen lade i juli 2021 fram ett förslag till förordning om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Enligt förslaget ska förordningen upphäva det ovan nämnda direktivet. Avsikten med förordningen är att främja övergången till alternativa drivkrafter inom alla transportformer. Förslaget innehåller bindande nationella minimikrav för bland annat laddningsinfrastrukturen för eldrivna fordon.

B. De nuvarande åtgärderna fortsätter och effektiviseras

I detta alternativ fortsätter de åtgärder som nämns i alternativ A för att bygga upp ett nationellt laddningsnätverk för elbilar. Det ska dessutom göras större satsningar på målinriktad planering av den nationella laddnings- och tankinfrastrukturen i fråga om alla alternativa bränslen. För det här syftet ska det inrättas en nationell arbetsgrupp.

Arbetsgruppen ska granska behoven av att bygga en infrastruktur för laddning och tankning av alternativa bränslen i vägtrafiken och bland annat infrastrukturens kompatibilitet, användbarhet, tillgången till information och flexibiliteten i energinätet. Arbetsgruppen ska ha till uppgift att uppdatera det nationella programmet för distributionsnätet för alternativa bränslen inom transportsektorn som godkändes 2017 och rekommendera åtgärder.

C. Ny lagstiftning

Det tredje alternativet är att stifta en ny lag som förpliktar servicestationskedjorna att bygga laddningsstationer vid servicestationerna. Alternativt kan bestämmelser om skyldigheten utfärdas genom en ändring av infrastrukturlagen. Skyldigheten kan begränsas på olika sätt. Den kan till exempel gälla endast koncernföretag och servicestationer där det finns personal.

Vad händer härnäst?

Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på www.utlåtande.fi eller via e-post till kirjaamo.lvm@gov.fi.

Efter remissbehandlingen färdigställer kommunikationsministeriet en bedömningspromemoria. Utifrån remissvaren bereder ministeriet åtgärder för att utveckla infrastrukturen för laddningsstationer för offentliga elbilar i Finland.

Bedömningen av den skyldighet som gäller laddningsstationer för elbilar och är riktad till servicestationskedjor är en av åtgärderna i vägkartan för fossilfria transporter. Målet med färdplanen är att halvera växthusgasutsläppen från trafiken fram till 2030 jämfört med 2005. Målet är att transporterna ska vara fossilfria före 2045.

Mer information:

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(a)gov.fi

Emmi Simonen, specialsakkunnig, tfn 0295 342 108, emmi.simonen(at)gov.fi