null Periaatepäätös logistiikan digitalisaatiostrategiasta lausunnoille

Periaatepäätös logistiikan digitalisaatiostrategiasta lausunnoille

Tiedote 03.02.2021 12.00 fi sv en

Tietokoneen näppäin, jossa kuorma-autoikoni. (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt 3. helmikuuta 2021 lausuntokierrokselle ehdotuksen valtioneuvoston periaatepäätökseksi logistiikan digitalisaation tehostamisesta. Periaatepäätösluonnos linjaa logistiikan digitalisaatiota koskevat valtioneuvoston toimenpiteet, joilla toimeenpannaan lokakuussa 2020 julkaistun logistiikan digitalisaatiostrategian tavoitteita.

Periaatepäätösluonnos muodostuu viidestä kokonaisuudesta, jotka koskevat logistiikan sääntely- ja tietoympäristöjen kehittämistä sekä kuljetusketjuihin liittyvän tiedon saatavuuden ja tilastoinnin ja tietojen yhteentoimivuuden parantamista. Lisäksi luonnos sisältää toimenpiteitä logistiikan kyber- ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Periaatepäätökseen on koottu myös ne logistiikan digitalisaation liittyvät toimenpiteet, jotka sisältyvät muihin valtioneuvoston keskeisten liikennejärjestelmän kestävyyttä edistävien hankkeiden kuten fossiilittoman liikenteen tiekartan, valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) ja ICTalan ilmasto- ja ympäristöstrategian valmisteluun.

Logistiikan digitalisaatio toteuttaa osaltaan myös EU:n vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteita ja strategisia linjauksia. Keskeiset näistä ovat Euroopan komission kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategia, Euroopan datastrategia, EU:n vihreän kehityksen ohjelma (Green Deal) ja ohjelmiin liittyvät säädösaloitteet.

Digitalisaatio lisää toimitusketjujen tehokkuutta, mutta vaatii panostuksia tietoturvaan

Digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto, saumaton tiedon kulku ja kuljetusten optimointi lisäävät logistiikan tehokkuus- ja kustannushyötyjä ja vähentävät liikenteen ilmastovaikutuksia niin yksittäisessä toimitusketjussa kuin koko liikennejärjestelmän tasolla.

Suomalaiset yritykset ovat suorituskyvyssä ja tehokkuudessa mitattuna kansainvälisesti hyvällä tasolla. Toiminnan tehostamiselle on kuitenkin tilaus, sillä logistiikkaketjujen tiedonkulku on tällä hetkellä osaoptimoitua, koska tieto kulkee vasta osittain digitaalisesti. Tästä johtuen merkittävä osa periaatepäätöksessä ehdotetuista toimenpiteistä kohdistuu logistisen tiedon digitaaliseen saatavuuteen ja hallintaan koko toimitusketjussa sekä tiedon reaaliaikaiseen ja automatisoituun hyödyntämiseen.

Logistiikan digitalisaatiokehityksen edetessä on myös huomioitava, että toimintaympäristö on herkempi kyberhäiriöiden osalta. Toteutuessaan ne voivat esimerkiksi pysäyttää yhteiskunnan toiminnalle ja huoltovarmuudelle kriittisten tavaroiden liikkumisen. Digitalisaatiokehityksen turvaamiseksi periaatepäätösluonnoksessa ehdotetaankin luotavaksi menettelyt toiminnan kyber- ja tietoturvan varmistamiseksi. Tämä edellyttää panostuksia erityisesti logistiikkasektorin valvontaviranomaisten tieto- ja kyberturvatyöhön ja osaamiseen.

Periaatepäätöksen pohjana on liikenne- ja viestintäministeriön lokakuussa 2020 julkaisema Logistiikan digitalisaatiostrategia, jossa linjattiin digitalisoituvalle logistiikalle visio ja tavoitteet sekä yhteiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Logistiikan digitalisaatiostrategialla ja sen toimeenpanolla toteutetaan pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitetta ottaa liikenteen digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet täysimittaisesti käyttöön ja siten vauhdittaa kasvua ja hyvinvointia sekä pyrkiä vähentämään liikenteen päästöjä. Tavoitteena on myös lisätä Suomen tunnettuutta teknologisen kehityksen, innovatiivisten hankintojen ja kokeilukulttuurin edelläkävijänä.

Mitä seuraavaksi?

Periaatepäätösluonnoksen lausuntoaika päättyy 19. helmikuuta 2021.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset verkossa osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.

Lausuntokierroksen jälkeen valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Noora Lähde, p. 045 2222 017, Twitter: @NooraLahde

yksikön johtaja Maria Rautavirta, p. 040 7185975, Twitter: @mrautavirta