Pienillä parantamishankkeilla parannetaan kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä ja liikenneturvallisuutta sekä edistetään elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta

Tiedote 18.09.2019 14.22 fi

Pikkupoika pyörällä tien reunassa (Kuva: LVM/Shutterstock)

Hallitus sopi 17.9.2019 vuoden 2020 budjettiesityksestä. Perusväylänpidon rahoitukseen ehdotetaan pysyvää 300 miljoonan euron tasokorotusta. Yhdessä muiden korotusten kanssa perusväylänpidon rahoitukseen tulee lisäystä 362 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Tällä lisäyksellä rahoitetaan esimerkiksi useita pieniä liikenneverkon parantamishankkeita eri puolilla Suomea. Näillä edistetään kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä, liikenneturvallisuutta ja elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta.

Hankkeet ajoittuvat vuosille 2020-2022.

Pienet parantamishankkeet

Valtatien 3 Viralan eritasoliittymän linja-autopysäkki- ja liityntäpysäköintijärjestelyt sekä Tarinmaan pohjavesialueen suojaaminen, Janakkala

Parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa, jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita sekä vähentää pohjaveden pilaantumisriskiä. (Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus 5,1 milj. euroa)

Mt 140 parantaminen maanteiden 146 ja 1167 kohdalla, kiertoliittymän rakentaminen, Järvenpää

Nykyisen valo-ohjaamattoman nelihaaraliittymän välityskyky ei riitä ja sivusuunnat jonoutuvat, mikä lisää myös liikenneturvallisuusriskiä. Liittymän toimivuus ja liikenneturvallisuus paranevat, ja kiertoliittymän välityskyky varmistaa liittymän liikennöitävyyden vuoteen 2040 saakka. Rakennettavat jalankulun järjestelyt parantavan kevyen liikenteen turvallisuutta. Rakennussuunnitelma on laadittu ilman tiesuunnitelmassa esitettyä vapaa oikea -järjestelyä, joka on todettu liikenteellisten tarkasteluiden myötä tarpeettomaksi. (Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus 1,0 milj. euroa)

Kt 51 Kirkkonummen eritasoliittymä, ramppien päiden liikennevalot

Nykyinen tasoliittymä on pahoin ruuhkautunut, ja jonon pää on toistuvasti moottoritiellä aiheuttaen vakavan liikenneturvallisuusriskin. Liikennevaloilla ramppien päässä parannetaan liikenneturvallisuutta ja sujuvoitetaan etenkin kääntymistä vasemmalle rampin päästä. (Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus 1,4 milj. euroa)

Valtatien 4 parantaminen Koivukylän eritasoliittymän kohdalla, Koivukylänväylän liikennevalot, Vantaa

Nykyinen ramppiliittymä ruuhkautuu ja jonon pää uhkaa ulottua moottoritielle. Ramppiliittymien valo-ohjauksilla ja lisäkaistoilla parannetaan liikenneturvallisuutta, varmistetaan liittymien toimivuus ja sujuvoitetaan Koivukylänväylän varteen sijoittuvan logistiikkayrityksen kuljetuksia. (Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus 0,7 milj. euroa)

Maantien 170 (Itäväylä) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Hangelby-Box, Sipoo

Hankkeen tavoitteena on kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen ja sen myötä liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen maantiellä 170 välillä Hangelby - Box. Uuden kevyen liikenteen väylän myötä sekä paikalliset että pitkän matkan kevyen liikenteen edellytykset kohenevat, kun yhtenäinen kevyen liikenteen väylä kulkee maantien 170 varressa Helsingistä Boxin taajamaan asti. Myös joukkoliikenteen saavutettavuus paranee, kun kulku pysäkeille helpottuu. (Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus 1,9 milj. euroa)

Maantie 2879 Riihimäki-Hikiä parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä, Riihimäki, Hausjärvi

Parantaa jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta ja sujuvuutta. (Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus 1,33 milj. euroa)

Mt 120 (Vihdintie) parantaminen rakentamalla Kortesmäen alikulkukäytävä, Espoo

Hanke parantaa jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden liikkumisolosuhteita ja turvallisuutta. Tukee alueen maankäytön kehittämistä. (Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus 2,4 milj. euroa)

Vt 9 parantaminen rakentamalla ohituskaista välille Yliskylä - Oritupa, Orivesi

Liikenneturvallisuuden parantaminen, Tampereen ja Oriveden välillä erittäin paljon vakavia onnettomuuksia, liikenteen sujuvuuden parantaminen ja elinkeinoelämän runkokuljetusten turvaaminen. (Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus 10,5 milj. euroa)

Vt 12 liittymien parantaminen Sastamalassa (mt 44 ja mt 2495)

Liittymien liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen, elinkeinoelämän kuljetusten turvaaminen, mt 44 raskaan liikenteen reitti pohjoiseen ja mt 2495 Ellivuoren kehittyvä elämyspalvelualue. (Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus 1,6 milj. euroa)

Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto peruskorjaus

Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto peruskorjauksella vähennettäisiin Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto-rataosuuksien ongelmia sekä parannettaisiin tasoristeysten varustelua. (Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus 20 milj. euroa)

Mt 12029 Lillholmenin silta, Parainen

Heikkokuntoisen läppäsillan uusiminen vähentää tie- ja vesiliikenteen häiriöitä sekä tie- ja vesiliikenteen turvallisuutta. Sillan kaukokäyttö mahdollistaa sekä tie- että vesiliikenteen pelastusajoneuvojen huomioimisen nykyistä paremmin sillan avaamisessa. Poistaa vesiliikenteen estevaikutuksen kokonaan alle 6 m korkeilta aluksilta. Veden virtausolosuhteet ja vaihtuvuus paranevat Kirkkoselällä uuden avattavan sillan sekä eteläisen pengertien virtausputken ansiosta. (Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus 8,3 milj. euroa)

Mt 192 Somersoja (Masku)- Mietoinen (Mynämäki) tievalaistuksen rakentaminen

Liikenneturvallisuus paranee. Henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä 0,415 hevaa/vuosi. (Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus 0,6 milj. euroa)

Vt 9 Moisio-Jäkärlä tievalaistuksen rakentaminen, Turku

Liikenneturvallisuus paranee. Henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä 0,146 hevaa/vuosi. Parantaa elinkeinoelämän kuljetusten toimivuuksia ja turvallisuutta. (Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus 0,5 milj. euroa)

Vt 8 parantaminen välillä Vassor-Kärklax, Mustasaari, Vöyri

Vassor - Kärklax välin turvallisuutta ja ohitusmahdollisuuksia kehitetään ohituskaistaparien ja keskikaiteiden rakentamisella sekä geometrian parantamisella. Tielle rakennetaan myös tievalaistusta ja riista-aitaa sekä parannetaan meluntorjuntaa. Valtatien liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen. Tieosuuden huono geometria ei mahdollista ohituksia. (Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus 11,0 milj. euroa)

Valtatie 18 Kukkumäen eritasoliittymä, Jyväskylä

Liittymä toimii yhtenä läntisenä sisääntulona Jyväskylän keskustaan. Hankkeessa parannetaan elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta ja turvallisuutta sekä ambulanssikuljetusten sujuvuutta ramppijärjestelyjä täydentämällä. Hanke liittyy uuden Keskussairaalan liikennejärjestelyihin. (Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus 4,7 milj. euroa)

Valtatie 9 Himoksen eritasoliittymä, Jämsä

Liittymä toimii sisääntulotienä Himoksen matkailukeskukseen. Eritasoliittymän rakentamisella parannetaan elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta, liikenteen turvallisuutta sekä joukkoliikenteen toimintamahdollisuuksia. (Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus 6,0 milj. euroa)

Vt 13 Myttiönmäen kohta, Savitaipale (Vt 13 Mikkeli-Lappeenranta-yhteysvälin kärkeen priorisoitu osahanke)

Tien linjausta parannetaan ja siihen rakennetaan ohituskaistapari. Liikenneturvallisuus ja kuljetusten sujuvuus paranevat. Hanke tukee Suomen sisäisiä elinkeinoelämän ja Venäjän kaupan kuljetuksia sekä matkailua. Yksityisteiden kulkuyhteydet valtatielle ovat turvallisia ja jäsentyneitä. Meluhaitat lähialueen asutukselle vähenevät merkittävästi kolmen kiinteistön osalta. (Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus 11,6 milj. euroa)

Mt 14781 Patotie jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt välillä Rantaportintie-mt 160 (Karjalantie), Imatra

Hanke parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuhteita ja liikenneturvallisuutta. Hanke täydentää nykyistä väyläverkkoa. (Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus 0,3 milj. euroa)

Valtatien 13 ja Otavantien liittymän parantaminen, Mikkeli

Liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantaminen, Vanha Otavantie muuttuu kaduksi. (Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus 3,6 milj. euroa)

Valtatie 6:n ja kantatie 71:n liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyt Puhoksen kohdalla, Kitee

Ensimmäisessä vaiheessa liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden paraneminen, raskaan liikenteen olosuhteiden parantaminen, pohjaveden pilaantumisriskin pienentäminen. (Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus 2,4 milj. euroa)

Muuruveden taajamateiden parantaminen maanteillä 5661 ja 5662 (Keskustie ja Rantatie), Kuopio

Liikenneturvallisuuden ja kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen ensimmäisessä vaiheessa Keskustien osalta. (Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus 1,7 milj. euroa)

Vt 5 parantaminen välillä Häikiömäentie – Losotörmäntie, Kajaani

Rakennettava erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta. Valtatielle rakennettavat väistötilat parantavat ajoneuvoliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. (Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus 1,6 milj. euroa)

Vt 5 alikulkukäytävä tie- ja kevyen liikenteen järjestelyineen välillä Evakkotaival – Meskusvaarantie, Kuusamo

Hanke parantaa kevyen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. (Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus 0,8 milj. euroa)

Kt 63 parantaminen välillä Sievi - Ylivieska

Tien rakennetta parannetaan, tietä levennetään ja päällystetään uudelleen. Hanke parantaa liikenneturvallisuutta sekä liikenteen sujuvuutta ja tukee elinkeinoelämän kehittymistä. (Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus 4,7 milj. euroa)

Vt 6 Kontinjoen jkpp-järjestelyt, Sotkamo

Valtatielle toteutettavat kaksi alikulkukäytävää ja niihin liittyvät pysäkki- ja kevyen liikenteenjärjestelyt parantavat kevyen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä joukkoliikennettä. Myös ajoneuvoliikenteen sujuvuus ja liikennöitävyys paranevat. (Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus 1,6 milj. euroa)

Mt 955 parantaminen välillä Köngäs - Hanhimaa, Kittilä ja Mt 956 Könkään kevyen liikenteen väylä, Kittilä

Sorapintaisen, geometrialtaan huonon tien liikennemäärä on kasvanut huomattavasti viime vuosina johtuen Suurikuusikon kultakaivoksen työmatkaliikenteestä ja matkailuliikenteestä. Parantaa kaivoksen työmatkaliikenteen ja matkailun turvallisuutta sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. (Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus 7,5 milj. euroa)

 

Hankkeiden kokonaiskustannusarvio on yhteensä 112,8 milj. euroa. Valtion arvioitu osuus tästä on yhteensä 105,4 milj. euroa.


Lisätietoja:

ministerin erityisavustaja Ilkka Hamunen, p. 050 478 1027

 

* Tiedotetta muokattu kohteiden kuvausten osalta Väyläviraston tietojen pohjalta 18.9.2019 klo 17.30.