null Raskaan liikenteen hinnoittelu esillä EU:n ministerikokouksessa

Raskaan liikenteen hinnoittelu esillä EU:n ministerikokouksessa

Tiedote 27.03.2009 12.31 fi

Raskaan liikenteen ammattikuljettajien työaika sekä eurovinjettidirektiivin muutosesitys ovat aiheina EU:n liikenneministerien kokouksessa 30. maaliskuuta Brysselissä. Suomea kokouksessa edustaa liikenneministeri Anu Vehviläinen.

Ministerit pyrkivät tekemään päätöksen yrittäjäkuljettajien työaikojen sääntelystä. Komissio on esittänyt, että yrittäjäkuljettajat tulee jättää kokonaan työaikarajoitusten ulkopuolelle, sillä rajoituksilla olisi pääsääntöisesti vain haitallisia vaikutuksia alalle.

Suomi on vastustanut kuljetusyrittäjien työaikasääntelyä käsittelyn kaikissa vaiheissa. Siksi Suomi kannattaa komission ehdotusta ja voi sen hyväksyä puheenjohtajan ehdottamassa muodossa.

Neuvostossa käydään periaatekeskustelu eurovinjettidirektiivin muutosehdotuksesta. Muutos mahdollistaisi tiettyjen ulkoisten kustannusten lisäämisen kuorma-autoilta perittäviin tietulleihin. Neuvoston on tarkoitus keskustella direktiivin jatkokäsittelystä puheenjohtajan laatimien, lähinnä ruuhkasta perittäviä maksuja koskevien kysymysten pohjalta.

Suomi tukee toimia, joilla pyritään lisäämään liikenteessä käyttäjä maksaa -periaatetta. Suomen mielestä raskaalta liikenteeltä haitoista perittävien korvauksien on oltava suhteessa sen aiheuttamaan haittaan.

Neuvostossa on tarkoitus myös hyväksyä päätöslauselma, jolla vahvistetaan uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen seurantajärjestelmän SESAR:in yleissuunnitelma. SESAR-hankkeella on tarkoitus nykyaikaistaa eurooppalaista ilmaliikenteen hallinnointia sekä parantaa lentoliikenteen turvallisuutta.

Ministerit käsittelevät EU:n ja Kanadan välistä lentoliikennesopimusta. Neuvoston on tarkoitus tukea poliittisesti esitystä, jolla komissiolle annettaisiin oikeus allekirjoittaa sopimus alueiden välisestä yhtenäisesti ilmailualueesta.

Neuvosto käy periaatekeskustelun puheenjohtajan laatimien kysymysten pohjalta asetusehdotuksesta, jolla parannettaisiin matkustajien oikeuksia meri- ja sisävesiliikenteessä.

EU:n asetusehdotuksen tarkoituksena on selventää matkustajien, erityisesti vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien oikeuksia sekä liikenteenharjoittajan velvollisuuksia matkustajia kohtaan. Asetuksella luotaisiin myös säännöt liikenteenharjoittajan velvollisuuksista tapauksissa, joissa matka viivästyy, keskeytyy tai peruuntuu.

Suomi kannattaa EU:n tavoitetta, että matkustajien oikeudet kaikissa liikennemuodoissa olisivat mahdollisimman samanlaiset, kuitenkin niin että liikennemuotojen erityispiirteet otetaan mahdollisimman hyvin huomioon. Laivaliikenteen erityispiirteiden vuoksi säännöksiä tulisi vielä täsmentää ja selkiyttää.

Ministereiden on myös tarkoitus hyväksyä kokouksessa päätelmät EU:n meriliikennepolitiikkaa koskevasta tiedonannosta. Tiedonannolla halutaan luoda pitkäjänteistä eurooppalaista merenkulkupolitiikkaa mm. kehittämällä merenkulkuhenkilökunnan osaamista, lisäämällä kansainvälistä yhteistyötä ja parantamalla lähimerenkulun toimintaedellytyksiä.

Suomi kannattaa tiedonannon linjauksia. Suomi korostaa sitä, että EU:n on kiinnitettävä erityistä huomiota kansainvälisten sopimusten toimeenpanon seurantaan. On tärkeää, että uudet kansainväliset alusten rikkipäästömääräykset pannaan täytäntöön kitkattomasti, ilman logistisen ketjun toiminnan häiriöitä.

Neuvostossa on tarkoitus hyväksyä toimintasuunnitelma älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottamisesta Euroopassa. Toimintasuunnitelmalla pyritään nopeuttamaan ja koordinoimaan älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottoa tieliikenteessä. Suomi voi hyväksyä päätelmät puheenjohtajan ehdottamassa muodossa.

Varsinaisen älykkäiden liikennejärjestelmiä koskevan direktiivin käsittely on neuvostossa vasta alkuvaiheessa.

Lisätietoja:
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. 050 552 7260, hallitusneuvos Jaana Heikkinen, puh. 040 356 5670