null Regeringen föreslår att de ändringar som gjorts i Wienöverenskommelsen om besiktning ska godkännas

Regeringen föreslår att de ändringar som gjorts i Wienöverenskommelsen om besiktning ska godkännas

Tiedote 25.02.2021 13.40 fi sv en

En man laddar en elbil (Foto: Mika Pakarinen, Keksi Agency)

Regeringen föreslår att Finland ska godkänna och nationellt sätta i kraft de ändringar som gjorts i Wienöverenskommelsen om besiktning. Ändringarna kommer att underlätta den gränsöverskridande trafik och transportverksamhet som ska föras med el-, hybrid- och gasfordon.

I de periodiska besiktningarna av el-, hybrid- och gasfordon införs i och med ändringarna i överenskommelsen om besiktning nya kontrollobjekt som ökar fordonssäkerheten, såsom till exempel fordonets eldrift eller gasaggregat.

De länder som har anslutit sig till Wienöverenskommelsen om besiktning har förbundit sig att ömsesidigt erkänna besiktningar som utförts i de avtalsslutande länderna. Detta innebär att fordonens trafikduglighet inte behöver påvisas separat på något annat sätt. Finland anslöt sig till överenskommelsen 2001.Också Finlands grannländer Ryssland och Estland är parter i överenskommelsen.

Genomförandet av ändringarna kommer att främja trafiksäkerheten och klimatmålen för trafiken samt stödja ett mer omfattande utnyttjande av alternativa drivkrafter i framtiden.

Ändringarna kommer inte att ha några konsekvenser för besiktningsintervallerna eller besiktningspriserna.

De ändringar av Wienöverenskommelsen om periodisk besiktning som har beretts av arbetsgruppen WP.29 (World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations) vid FN:s ekonomiska kommission för Europa har trätt i kraft åren 2018–2020.

Vad händer härnäst?

Regeringen föreslog att ändringarna av Wienöverenskommelsen om periodisk besiktning och överenskommelsen ska godkännas den 25 februari 2021.

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare för utskottsbehandling. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Ändringar avses träda i kraft våren 2021.

Ytterligare information:

Eeva Asikainen, överinspektör, tfn 050 522 6204