null Regeringen föreslår tilläggsanslag för att stödja fartygstrafiken

Regeringen föreslår tilläggsanslag för att stödja fartygstrafiken

Tiedote 25.02.2021 15.15 fi sv en

Kommunikationsminister Timo Harakka. (Foto: Laura Kotila / Statsrådets kansli)

Regeringen lämnade den 25 februari en proposition till riksdagen om en första tilläggsbudget för 2021. Regeringen förslår tilläggsfinansiering på 23,2 miljoner euro för kommunikationsministeriets förvaltningsområde för stöd till last- och passagerarfartygsrederier för bedrivande av trafik.

Det primära målet är att trafiken ska fungera på marknadens villkor. Med anslaget är det dock möjligt att stödja rederiernas trafik, om det visar sig nödvändigt och förutsättningarna för beviljande av understöd uppfylls. Med tilläggsanslaget tryggar man således Finlands nödvändiga trafikförbindelser, försörjningsberedskap och utrikeshandelstransporter. 

Minister Harakka: Vi håller ekonomins hjul i rullning

– Sjötransporterna är absolut nödvändiga med tanke Finlands utrikeshandel och försörjningsberedskap. Därför var beslutet om att stödja rederiernas trafik ett av de allra första stödbesluten med anledning av coronatiden, och nu förlängs detta ytterst viktiga stöd, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

– Pandemin har försvårat de finländska rederiernas verksamhetsförutsättningar avsevärt – samtidigt har rederierna samarbetat utmärkt när det gäller reserestriktioner och testintyg. Med den nya stödperioden säkerställer man att den finländska ekonomins hjul hålls i rullning, fortsätter minister Harakka.

Transport- och kommunikationsverket Traficom fattar beslut om trafikplikten

Transport- och kommunikationsverket Traficom kan ålägga sjöfarten en allmän trafikplikt i fråga om varje förbindelsesträcka, om det är nödvändigt med avseende på tillräckliga trafikförbindelser, försörjningsberedskap och transporter inom den finska utrikeshandeln. Traficom har hösten 2020 öppnat flera ansökningsomgångar för understödd fartygstrafik och beslutat om trafikplikter.

Statsrådet utfärdade i juli 2020 en förordning med bestämmelser om åläggande av trafikplikt, om närmare villkor för understödet och om förutsättningarna för beviljande av understöd. Giltigheten av förordningen förlängdes i december 2020 så att förordningen är i kraft till och med den 30 juni 2021.

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 reserverades 24,8 miljoner euro för stödet till sjötrafiken.

Ytterligare information:

Ilkka Hamunen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 478 1027               

Miikka Rainiala, direktör för styrningsenheten, tfn 050 571 7751