null Romuautojen siirto nopeutuu huhtikuun alusta

Romuautojen siirto nopeutuu huhtikuun alusta

Tiedote 27.03.2009 10.00 fi

Hylätyn tai väärin pysäköidyn auton siirtäminen säilytykseen nopeutuu huhtikuun alusta alkaen. Jatkossa tienpitoviranomainen tai kunnallinen pysäköinninvalvoja voi viedä väärin pysäköidyn tai onnettomuudessa vaurioituneen auton siirtokeskukseen kahden vuorokauden kuluessa.

Myös hylätyt ja väärin pysäköidyt ajoneuvot poistetaan säilytyksestä nykyistä nopeammin. Siirrettyjä ajoneuvoja säilytetään kuukausi aiemman kolmen kuukauden sijasta.

Voimaan tulevalla lailla selkeytetään myös eri viranomaisten tehtäviä ja toimivaltuuksia. Poliisin tehtävät rajoittuvat jatkossa lähinnä järjestyksen ylläpitoon ja onnettomuuksien tutkintaan. Poliisin on kuitenkin viipymättä siirrettävä ajoneuvo, jos ajoneuvon pysäköinnistä aiheutuu vaaraa liikenne- tai paloturvallisuudelle.

Kunnilla on lain mukaan kadunpitäjinä päävastuu ajoneuvojen siirtämisestä, ja maanteillä siirroista vastaa Tiehallinto. Siirtokuluista vastaa ajoneuvon omistaja.

Ajoneuvon omistajalle annetaan suullinen tai kirjallinen siirtokehotus tai -ilmoitus. Varastoon vietyjen autojen omistusoikeus siirtyy kunnalle, jos autoa ei noudeta 30 päivän kuluessa.

Lakimuutoksella pyritään parantamaan väylänpitäjien puuttumismahdollisuuksia silloin, kun ajoneuvot vaarantavat tai haittaavat liikennettä tai ovat riski ympäristölle. Lakimuutoksella pyritään myös siihen, että siirto- ja säilytysajat lyhenevät ja korvaussäännökset selkeytyvät. Muutoksella varmistetaan, että esimerkiksi varasto- ja myyntikäytössä olevat liikennekelvottomat autot saadaan pois kaduilta.


Lisätietoja:

hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, puh. (09) 160 28483 tai 040 763 1479
Lisätietoja myös osoitteesta www.kunnat.net