Selonteosta liikennepolitiikan väline

Tiedote 27.03.2008 13.16 fi en

Hallitus on linjannut liikennepolitiikkaa usean vaalikauden ajaksi. Liikennepoliittisen selonteon yhteydessä päätetään myös vaalikauden väyläinvestointien ohjelmasta.

Vaalikausien alussa laadittavista liikennepoliittisista selonteoista on tarkoitus tehdä pysyvä käytäntö.

Hallitus antoi liikennepoliittisen selonteon eduskunnalle 27. maaliskuuta.

Liikennepolitiikassa on keskeistä kehittää toimivia liikenneyhteyksiä kansalaisille ja elinkeinoelämälle sekä tukea alueiden ja elinkeinojen pärjäämistä. Ilmastomuutoksen hillintä, joukkoliikenteen edistäminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen ovat myös painopisteitä.

Selonteko sisältää mittavan liikenneverkon kunnossapito- ja investointiohjelman. Siihen liittyvät rahoituspäätökset hallitus teki kehysriihessään. Monivuotinen investointiohjelma tekee liikennepolitiikasta nykyistä pitkäjänteisempää.

Väylärahaa budjetin ulkopuoleltakin

Kehyskaudella 2009-2012 hallitus tuo eduskunnan päätettäväksi kustannuksiltaan enemmän uusia liikenneinvestointeja kuin koskaan aiemmin. Käynnissä olevien ja päätettyjen hankkeiden menot tällä hallituskaudella ovat noin 400 miljoonaa euroa vuodessa. Vaalikaudella alkaa 13 uutta liikenneverkon kehittämisinvestointia arvoltaan noin 1,1 miljardia.

Uusien liikennehankkeiden aloittamiseen panostetaan 80 miljoonaa euroa aiemman kehyksen ylittäviä varoja valtion omaisuuden myyntituloista. Moottoritien E18 osuus Koskenkylä-Kotka ja lisäraide Pohjanmaan radalle välille Kokkola-Ylivieska rakennetaan elinkaarihankkeina.

Selonteossa panostetaan perusväylänpitoon. Näin toteutetaan hallitusohjelman kirjausta 15 miljoonan puukuution lisäyksestä metsäteollisuuden käyttöön. Metsäteollisuuden toimintaedellytysten parantamiseksi osoitetaan kaikkiaan 225 miljoonaa euroa. Puuhuoltoa turvataan korjaamalla alemmanasteista tiestöä ja kunnostamalla yksityisteitä. Metsäteollisuudelle tärkeitä puunkuljetusratoja kunnostetaan niin ikään.

Ilmastovaikutukset tutkitaan

Liikennepolitiikkaa on jatkossa arvioitava entistä enemmän ilmastopolitiikan näkökulmasta.

Kunnat voivat hillitä liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä mm. liikenteen hinnoittelulla, keskustojen pysäköinnin sääntelyllä ja maankäyttöratkaisuilla.

Konkreettiset toimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sisältyvät tulossa oleviin hallituksen ilmasto- ja energiastrategiaan ja ilmastopoliittiseen tulevaisuusselontekoon.

Liikennepoliittinen selonteko mahdollistaa sen, että ensi vuosikymmenellä voitaisiin ottaa käyttöön paikannukseen perustuva tienkäyttömaksu.
Lisäksi hallituksella on valmius muuttaa lainsäädäntöä siten, että alueellinen ruuhkamaksu tulisi mahdolliseksi.

Joukkoliikenne kasvuun

Joukkoliikennematkustuksen halutaan lisääntyvän. Selonteon investointien painopiste on raideliikenteessä. Länsimetro ja kehärata sekä muut panostukset raideliikenteeseen mahdollistavat joukkoliikenteen huomattavan kasvun.

Hallitus pitää tärkeänä, että suuret kaupunkiseudut ja valtio laativat yhdessä pitkäjänteiset, seutukohtaiset joukkoliikenteen kehittämisohjelmat.

Suurten kaupunkien joukkoliikennetuki otetaan käyttöön ensi vuonna. Liikenteen peruspalvelut turvataan myös haja-asutusalueilla ja pienemmillä kaupunkiseuduilla. Vähenevää reittiliikennettä täydennetään kutsujoukkoliikenteellä.

Työsuhdematkalippua kehitetään niin, että se aidosti kannustaa käyttämään joukkoliikennettä.

Julkisin varoin ostetaan joukkoliikennettä niille yhteysväleille, joille tarjontaa ei synny markkinaehtoisesti. Lentoliikennettä voidaan ostaa paikkakunnille, joiden matka-aika Helsingistä nopeinta junayhteyttä käyttäen on yli kolme tuntia.

Pyöräily ja jalankulku otetaan entistä paremmin huomioon maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelussa.

Teille turvaa

Liikenneturvallisuutta parannetaan puuttumalla tehokkaasti mm. rattijuopumukseen, sääntöjen rikkomiseen ja turvalaitteiden käyttämättä jättämiseen sekä ylinopeuksiin.

Myös väylärahoitusta kohdennetaan liikenneturvallisuutta parantaviin hankkeisiin, mm. pääteiden turvallisuutta lisäävään keskikaideohjelmaan. Liikennevalvontateknologian käyttöä lisätään. Ajo-opetusta ja ajokortin suorittamista uudistetaan.


Lisätietoja:

ministerin erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 044 0581030
kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. (09) 16028389, 0500 787 742
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482, 050 552 7260