Selvitys: Tieurakoitten hinnoittelumalleja uusittava

Tiedote 21.11.2007 10.53 fi

Suurten tiehankkeiden kustannusarvioiden ylitysten syitä ovat olleet muun muassa maarakennusalan korkeasuhdanne, Tiehallinnon liian yleisluontoiset hankesuunnitelmat ja liian suuret urakkakokonaisuudet.

Liikenne- ja viestintäministeriön teettämässä selvityksessä suositetaan parantamaan kustannusarvioiden pitävyyttä kehittämällä Tiehallinnon toimintamalleja. Tiehallinnon johdon alaisuuteen perustetaan investointiyksikkö, johon keskitetään isojen tiehankkeiden valmistelu ja toteutus.

Selvityksen väylähankkeiden kustannusarvioiden ylityksistä teki Suomen Rakennusinsinöörien liiton puheenjohtaja Jorma Haapamäki. Raportti luovutettiin liikenneministeri Anu Vehviläiselle 21. marraskuuta.

Ratahankkeissa kustannusten ennakointi on onnistunut paremmin kuin tiehankkeissa. Tähän on syynä muun muassa Ratahallintokeskuksen käyttämien suurten urakoiden pilkkominen pienempiin osiin. Selvityksen mukaan Tiehallinnon käyttämä urakkamalli, jossa urakoitsija vastaa sekä suunnittelusta että toteutuksesta, on ollut korkeasuhdanteen aikana ja erityisesti tiiviissä kaupunkirakenteessa väärä valinta. Myöskään pienemmissä tiehankkeissa ja kaupunkien katutöissä kustannusarviot eivät ole ylittyneet.

Suhdanne- ja kilpailutilanne on osaltaan johtanut suurten tieurakoiden kustannusylityksiin. Eräiden materiaalien hinnat ovat kallistuneet rajusti. Vuosina 2006-07 on järjestetty useita yhtäaikaisia isoja urakkakilpailuja, jotka ovat syöneet alan suunnitteluresursseja. Lisäksi takavuosien heikko kannattavuus näkyy alalla siten, että urakoitsijat hinnoittelevat tarjouksissaan riskit täysimääräisinä.

Selvityksessä todetaan myös, että valtion lyhytjännitteinen budjetointi on vaikeuttanut pitkäkestoisten väylähankkeiden toteuttamista.

Tiehallinnossa hankkeiden valmistelu ja toteutus on ollut hajanaista. Kustannusarviot ovat olleet liian yleisluontoisia eikä niitä ole valmistumisen jälkeen päivitetty tarpeeksi usein. Hankkeiden suunnitteluresurssit ovat olleet liian pienet.


Kustannushallinta luupin alle Tiehallinnossa

Selvitysmiehen mukaan Tiehallinnossa olisi vahvistettava hankkeiden kustannusohjausta. Yhteiset ohjeet kustannushallinnasta ovat tarpeen. Lisäksi Tiehallinnon tulisi tehdä kustannusosaamisen syventämiseksi yhteistyötä Ratahallintokeskuksen kanssa.

Hankintamuoto pitäisi pystyä valitsemaan nykyistä joustavammin markkinatilanteen mukaan. Kilpailun varmistamiseksi Tiehallinnon urakoita olisi tarvittaessa pilkottava pienemmiksi hankkeiksi.

Valtion väylävirastojen tulisi panostaa etenkin suhdanteiden ennakointiin. Tähän tarvitaan koko maarakennusalan panosta.

Perustienpitoa ja väylien kehittämishankkeita tulisi liikennepolitiikassa tarkastella erillisinä. Niillä pitäisi olla oma budjettikehyksensä. Tämä lisäisi väylätuotannon tehokkuutta. Budjettikohteiden hinnoitteluun tarvitaan yhtenäiset ohjeet.

Liikenneväyläpolitiikan pitkäjänteistäminen auttaa hallitsemaan kustannuksia paremmin. Valmisteilla olevan hallituksen liikennepoliittisen selonteon tarkoituksena onkin ohjata päätöksentekoa 10-15 vuoden aikajänteellä.

Tiehankkeiden kustannusarvioiden ylityksiä on ollut viime aikoina lukuisia. Esimerkiksi vuoden 2007 talousarviossa hyväksyttyjen hankkeiden sopimusvaltuudet ylittyivät yhteensä noin 170 miljoonalla eurolla.


Lisätietoja:
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482, 050 552 7260
selvitysmies Jorma Haapamäki, puh. 040 7236 191Arvio väylähankkeiden kustannusarvioiden ylityksistä ja ehdotukset toimenpiteiksi. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 69/2007. www.mintc.fi/julkaisujasarja.