null Selvitysmies: Tietoyhteiskunnan menestys perustuu ketterään yhteistyöhön

Selvitysmies: Tietoyhteiskunnan menestys perustuu ketterään yhteistyöhön

Tiedote 15.06.2009 17.35 fi

Suomalaisen tietoyhteiskunnan muutokselle on olemassa sosiaalinen ja liiketaloudellinen tilaus. Menestys perustuu avoimeen ja ketterään yhteistyöhön julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Näin todetaan selvitysmies Paul Paukun raportissa Julkiset sähköiset palvelut - Kehittämisen pullonkaulat. Selvitys luovutettiin viestintäministeri Suvi Lindénille 15. kesäkuuta.

- Selvityksen konkreettisia esityksiä voidaan suunnata toimiksi laajapohjaiselle yhteistyölle sähköisten palvelujen kehittämisessä. Esimerkiksi yhteinen foorumi ICT-päättäjille valtakunnallisen maanpuolustuskurssin hengessä tullaan toteuttamaan poikkitoiminnallisena tietoyhteiskunta-akatemiana. Tietoisuutta sähköisten palvelujen merkityksestä tietoyhteiskunnassa on levitettävä vaikuttajille ja toimijoille yhtälailla, Lindén toteaa.

Selvitysmies tekee useita ehdotuksia pullonkaulojen poistamiseksi julkisten sähköisten palveluiden kehittämiseltä. Raportissa korostetaan erityisesti sitä, että hankkeiden toteuttaminen tarvelähtöisesti ja jo olemassa olevia ratkaisuja hyödyntäen tuo säästöjä ja tehokkuutta toimintaan, nopeuttaa projekteja ja mahdollistaa käyttäjäystävällisemmät palvelut.

Selvitysmies peräänkuuluttaa myös ohjauksen tehostamista ja yhteisten kaikkia osapuolia sitouttavien toimintamallien luomista sekä liike-elämäyhteistyön tiivistämistä. Palvelukeskuksia perustamalla voidaan tuoda tehoa it-palveluiden tuottamiseen.

Selvitysmiehen mukaan kansalaisten osallistumismahdollisuuksia verkossa voidaan parantaa olemassa olevia verkkoyhteisöjä hyödyntämällä. Raportissa nostetaan esiin myös viranomaisten rooli toiminnan mahdollistajana. Tämä tarkoittaa esimerkiksi julkisen sektorin tuottaman tiedon nykyistä huomattavasti avoimempaa tarjoamista kansalaisten ja yritysten käyttöön.

- Hallinnon avoimuutta tiedon tasolla ja kansalaislähtöisten palvelujen innovointia tukisi merkittävästi julkisten tietovarantojen avaaminen ja turhien esteiden poistaminen tietorekisterien käytöltä. Korostan siten hallinnon yhteisiä toimia tiedon saatavuuden parantamiseksi, jotta sähköiset palvelut voivat tehokkaasti kehittyä, toteaa Linden.

Selvitysmies Paul Paukun raportti Julkiset sähköiset palvelut - Kehittämisen pullonkaulat tiedotteen liitteenä osoitteessa www.lvm.fi.

Lisätietoja:
selvitysmies Paul Paukku, p. 0400 444 009
neuvotteleva virkamies Taru Rastas, p. (09) 160 28617, 040 715 5075
erityisavustaja Sami Paatero, p. (09) 160 28324