Selvitysmiestyö Suomen ulkomaankaupan logistiikan kehittämistarpeista valmistunut

Tiedote 29.02.2012 10.25 fi sv en

Suomessa on pääosin toimivat logistiikkapalvelujen markkinat, kansainvälisesti korkeatasoinen logistiikkapalvelujen tarjonta ja hyvä logistiikan osaaminen. Suomen liikenneverkon kattavuus ja kapasiteetti ovat tällä hetkellä pääosin riittäviä.

Näin arvioi liikenne- ja viestintäministeriön asettama selvitysmiesryhmä. Ryhmän tehtävänä oli selvittää Suomen ulkomaankaupan logistiikan pullonkaulat ja kehittämistarpeet aina vuoteen 2030 asti.

Selvitys liittyy liikennepoliittisen selonteon valmisteluun ja on kirjattu hallitusohjelmaan. Selvityksen tekivät Hacklin Ltd:n hallituksen jäsen Jyrki Paavola (pj), Stora Enson logistiikkajohtaja Antti Vehviläinen ja Turun kauppakorkeakoulun logistiikan professori Lauri Ojala.

Laajan kyselyn mukaan suomalaisyritysten kokonaiskilpailukyvystä kaupan alalla noin 1/3 ja teollisuudessa noin 1/5 syntyy logistiikan hallinnasta. Suurilla yrityksillä osuus on tätäkin suurempi. Yritykset voivat suoraan vaikuttaa noin puoleen logistisesta kilpailukyvystään.

Selvitysmiesryhmä toteaa, että Suomen logistisen kilpailukyvyn merkittävimpiä esteitä suhteessa keskeisiin kilpailijamaihin ovat tavaraliikenteen fiskaalisten verojen ja viranomaismaksujen korkea taso, työmarkkinoiden joustamattomuus ja laittomat lakot, liikenneverkon rapautuminen, ennakoivan kansainvälisen edunvalvonnan puutteet ja säännösten tiukka soveltaminen. Lähivuosien merkittävimmäksi yksittäiseksi uhkatekijäksi selvitysmiesryhmä on arvioinut merenkulun ympäristösääntelyn, erityisesti rikkidirektiivin, aiheuttaman kuljetuskustannusten nousun.

Selvitysmiesryhmä esittää, että liikenneverkkoa tulisi kehittää ja ylläpitää asiakkaiden tarpeisiin perustuen ja hankkeiden tulisi perustua läpinäkyviin yhteiskuntataloudellisiin kannattavuuslaskelmiin. Ryhmä katsoo, että liikenneverkon rahoituksen painopistettä olisi muutettava kehittämisestä peruskorjaukseen ja kunnossapitoon ympärivuotisen liikennöitävyyden varmistamiseksi. Raportissaan ryhmä priorisoi lähivuosille suunniteltuja liikenneinfrastruktuurihankkeita niiden logistisen lisäarvon mukaan. Selvitysmiesryhmä esittää, että isojen hankkeiden hallituskauden ylittävä rahoitus olisi turvattava ja infrastruktuurirahoitus olisi organisoitava uudelleen.

Selvitysmiehet katsovat, että satamien kehittymistä ohjaavat tuotanto- ja omistusrakenteen muutokset sekä satamien asiakkaat ja näiden tekemät kuljetusratkaisut.

Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn sekä logistiikkatoimialan kannalta logistiikan mahdollisimman häiriötön ja ennakoitava toiminta on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää. Työvoiman riittävyydestä, osaamisesta, korkeatasoisesta koulutuksesta ja tutkimuksesta on pidettävä huolta.

Suomen ulkomaankaupan logistinen kilpailukyky ja kehittämistarpeet. Selvitysmiesryhmän loppuraportti (Lvm:n julkaisuja 6/2012) on luettavissa liikenne- ja viestintäministeriön verkkopalvelussa osoitteessa www.lvm.fi.

Lisätietoja:

Selvitysmiesryhmä:
ryhmän puheenjohtaja Jyrki Paavola, p. 0500 723 022
Antti Vehviläinen, p. 0400 302108
Lauri Ojala, p. 050 5027031

Liikenne- ja viestintäministeriö:
liikenneneuvos, johtava asiantuntija Kari Saari, p. 050 558 7461
liikenneneuvos Piia Karjalainen, p. 040 5006410