null Stöd för bredbandsprojekt Kommunernas finansieringsandelar indelas i tre klasser

Stöd för bredbandsprojekt Kommunernas finansieringsandelar indelas i tre klasser

Uutinen 26.01.2010 15.57 fi sv

Kommunikationsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet har delat in kommunerna i tre klasser enligt vilka kommunernas finansieringsandel bestäms för de bredbandsprojekt som får offentligt stöd.

I en skrivelse till landskapsförbunden har KM listat 37 kommuner vilkas finansieringsandel kan vara 8 procent av kostnaderna för projekten. JSM har för sin del listat 58 kommuner vilkas andel kan vara 22 procent av kostnaderna. I resten av kommunerna är finansieringsandelen 33 procent.

Kommunlistorna är utkast. De förordningstexter som gäller listorna sänds ut för utlåtande i början av året.