Suomi tyytyväinen EU:n telepakettisopuun

Tiedote 06.11.2009 14.25 fi

Euroopan unionin laajan telepaketin viimeisestä avoinna olleesta kysymyksestä päästiin sopuun 5. marraskuuta. Telepaketin viiden direktiivin uudistamisesta on neuvoteltu lähes kaksi vuotta.

Viestintäministeri Suvi Lindénin mukaan Suomi on onnistunut neuvotteluissa hyvin ja lopputulos on kaikkien ehdotusten osalta hyväksyttävä.

- Paketin lainsäädännölliset vaikutukset tulevat Suomessa olemaan vähäisempiä kuin mitä alun perin arvioitiin. Merkittävimmät muutokset koskevat sähköisten viestintäpalveluiden käyttäjien asemaa sekä taajuushallinnon tehostamista.

Lindén aikoo käynnistää välittömästi telepaketin kansallisen toimeenpanon valmistelut.

Viimeinen kiistakysymys Euroopan parlamentin ja ministerineuvoston välillä koski käyttäjien perusoikeuksien rajoituksia.

Euroopan parlamentin vaatimus olisi käytännössä edellyttänyt tuomioistuimen ennakkopäätöstä verkon toiminnan kannalta välttämättömiin teknisiin toimenpiteisiin kuten vika- ja häiriötilanteiden selvittämiseen, roskapostin tai virusten suodattamiseen sekä tietoturvan muuhun varmistamiseen. Suomi ja muut jäsenvaltiot eivät voineet tällaista lähestymistapaa hyväksyä.

Sovittelukomitean neuvottelutuloksessa ei tuomioistuinkäsittelyä edellytetä. Kompromissin muotoilun mukaan velvoite oikeudenmukaiseen ja puolueettomaan menettelyyn koskee vain asianmukaisesti perusteltuja tapauksia. Tämä jättää direktiivin soveltamiseen kansallista liikkumavaraa. Suomen lainsäädäntöön ja käytäntöihin ei direktiivi tältä osin tuone muutoksia.

Sovittelukomitean ehdotus tulee vielä marraskuun aikana hyväksyttäväksi ministerineuvostossa ja parlamentissa.


Telepaketin taustaa

EU:n sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän uudistuksessa eli ns. telepaketissa on kyse vuodesta 2002 voimassa olleiden viiden direktiivin uudistamisesta.

Uudistuksen tavoitteena on mm. edistää langatonta taloutta kehittämällä radiotaajuuksien hallintaa nykyistä joustavammaksi, edistää direktiivien johdonmukaisempaa soveltamista EU:ssa sekä parantaa monin tavoin viestintäpalveluiden käyttäjien asemaa.

Käyttäjien oikeuksia parantavia lainsäädännöllisiä muutoksia ovat mm. jäsenvaltioiden oikeus asettaa laatua koskevia vähimmäisvaatimuksia, sopimusehtojen ja hinnoittelun selkiyttäminen sekä erityisryhmien kuten vammaisten huomioiminen palvelujen käytettävyydessä. Lisäksi esimerkiksi palvelukatkos numeroa siirrettäessä ei saa olla yhtä työpäivää pidempi.

Myös tietoturvaa koskevaa sääntelyä lisätään ja taajuushallintoa kehitetään nykyistä joustavammaksi ja tehokkaammaksi.

Lisätietoja
viestintäneuvos Olli-Pekka Rantala, puh. (09) 160 28585 tai 050 344 3400