Tavarankuljetusten harmaan talouden poistamiseksi lakiesitys

Tiedote 10.11.2011 13.33 fi sv

Hallitus esittää useita toimenpiteitä tavarankuljetusten harmaan talouden kitkemiseksi. Ehdotukset liittyvät alan yritysten valvonnan tehostamiseen ja yritysten riskiluokituksen määrittelyyn. Osittain muutokset johtuvat EU-lainsäädännöstä.

Valtioneuvosto päätti tavaraliikennelain muutosesityksen sisällöstä 10. marraskuuta. Luvan saamisen edellytyksien tiukentamiseen liittyy useita muutoksia.

Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelisi kuljetusyrityksen riskiyritykseksi, jos yritys tai sen johto jatkuvasti rikkoo säädöksiä. Tarkastuksessa paljastuvat riskiyritykset lupaviranomaiset tarkastaisivat tarkemmin ja useammin kuin muut luvanhaltijat.

Hallitus esittää myös, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella olisi aikaisempaa laajemmat oikeudet saada eri viranomaisilta tietoja, jos se epäilee, että tavaraliikenneluvan myöntämisen edellytykset eivät enää täyty. Tiedot voisivat koskea mm. verojen maksuun liittyviä rikkomuksia ja sosiaaliturvamaksujen laiminlyöntejä. ELY-keskuksella olisi oikeus saada myös luvanhaltijoiden vero- ja työsuojelutarkastuskertomukset.

Nykyisin lupaviranomaiset saavat poliisilta tietoja tieliikennerikkomuksista sekä työsuojeluviranomaisilta ajoaikarikkomuksista sekä työsuhteeseen liittyvistä rikkomuksista.

Yhtenä harmaan talouden torjunnan kannalta epäkohtana voidaan pitää sitä, että tähän asti vain kuljetusyrityksen liikenteestä vastaavan henkilön vaihtamisella on voitu laiminlyöntitilanteessa jatkaa toimintaa. Hallitus esittääkin, että jatkossa myös yrityksen toimitusjohtajan, avoimen yhtiön yhtiömiehen tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen pitää olla hyvämaineisia.

Liikennelupaa ei voitaisi myöntää henkilölle, joka on määrätty liiketoimintakieltoon tai väliaikaiseen liiketoimintakieltoon. Liikenteestä vastaavaksi henkilöksi ei voitaisi hyväksyä liiketoimintakiellossa tai väliaikaisessa liiketoimintakiellossa olevaa henkilöä. Liikennelupa olisi myös peruutettava, jos luvanhaltija joutuu liiketoimintakieltoon.

Muutosehdotuksessa ehdotetaan vuonna 2013 ammattimaisille tavaraliikenteen kuljetusten tilaajille velvollisuutta tarkastaa, että heidän käyttämällään yrityksellä on liikennelupa. Jatkossa on tarkoitus luoda järjestelmä, josta kuljetuksen tilaaja voisi tarkastaa julkisesta liikenneluparekisteristä liikenneluvat.

Hallitus antaa keväällä 2012 ehdotuksen lisätoimenpiteistä harmaan talouden torjumiseksi tavaraliikenteessä.

Lisätietoja: Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, puh. 09 160 28503, 050 561 2488