Takaisin

Tiedonkulun ongelmista EU:n ja Venäjän tavaraliikenteessä keskusteltiin Moskovassa

Tiedonkulun ongelmista EU:n ja Venäjän tavaraliikenteessä keskusteltiin Moskovassa

Tiedote 18.05.2004 10.32 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön teettämän, vielä julkaisemattoman selvityksen mukaan tavaraliikennettä koskevan tiedon heikko kulku kaupan osapuolien välillä on merkittävä ongelma Venäjän ja EU:n välissä kuljetuksissa. Myös riittämätön tiedonsaanti toimitusketjujen tapahtumista ja tiedon virheellisyydet koetaan ongelmallisiksi.

Tiedot tavaran liikkeistä hallitaan ja ennakoidaan vain sinä aikana kun kuljetus on omalla vastuulla. Ennen tavaran vastaanottoa tai luovutuksen jälkeen tietoa ei ole, ja ongelma on sama sekä venäläisellä että EU-maan osapuolella.

Selvityksen tuloksia esiteltiin Venäjän viranomaisille Itämeren logistiikan kehittämisfoorumin Tedimin seminaarissa Moskovassa. Tilaisuuden puheenjohtajina toimivat kansliapäällikkö Juhani Korpela ja Venäjän liikenne- ja viestintäministeriön puolelta varaministeri Tsingiz Izmailov.

Selvityksessä haastateltiin venäläisiä, suomalaisia ja hollantilaisia EU:n ja Venäjän välistä kauppaa harjoittavia tuonti- ja vientiyrityksiä sekä kuljetusyrityksiä. Haastateltuja yrityksiä oli 39.

Informaationvaihdon pullonkaulojen avaamiseksi suositellaan mm. kansainvälisten tietopankkien perustamista, sähköisten ratkaisujen kuten tullauksen vihreän linjan laajentamista ja sähköiseen tiedonsiirtoon liittyvien hankkeiden tukemista.

Haastatteluissa korostuivat muut kuin suoranaisesti logistiseen tietoon liittyvät ongelmat: esimerkiksi aikaa vievät tullaukset ja rajanylitykset, korruptio ja rikollisuus sekä sekavat säännökset ja niiden mielivaltainen tulkinta. Tosin ongelmien sanottiin näissä asioissa viime vuosina lieventyneen. Edellä mainittujen ongelmien takia kaupan venäläinen osapuoli on useimmiten vastuussa kuljetuksen ja logistiikan järjestämisestä.

Juuri venäläiset yritykset näkivät eniten ongelmia ulkomaankaupan logistiikassa. Informaatioon liittyviä ongelmia ovat kuljetusten ja kustannusten vaikea seurattavuus, virheellinen tieto ja vastuun puute virheistä, eri viranomaisten vaatimat lukuisat asiakirjat ja tiedonvaihdon puute viranomaisten välillä. Venäjän liikenne- ja viestintäministeriön edustajat katsoivat lisäksi, että ongelmallista on myös logistiikan vastuita koskevan lainsäädännön puuttuminen Venäjällä.

Moskovan seminaarin aikana käydyissä neuvotteluissa osapuolet pitivät tärkeänä logistiikkaa koskevan yhteistyön käynnistämistä osana Suomen/EU:n ja Venäjän välistä yhteistyötä.

Tilaisuudessa allekirjoitettiin Suomen ja Venäjän liikenne- ja viestintäministeriöiden välillä pöytäkirja logistiikkaa koskevasta yhteistyöstä. Yhteistyömuotoihin kuuluvat mm. viranomaisyhteistyön kehittäminen, ulkomaankaupan käytäntöjen yhdentäminen, logistiikan tietojärjestelmien yhteensopivuuden parantaminen sekä kansainvälisten standardien soveltaminen logistiikassa.

Osapuolet sopivat kokoontuvansa uudelleen syksyllä täsmentämään ja konkretisoimaan aloitettavia kehittämishankkeita. Yhteistyö tukee osaltaan hallitusohjelmassa mainitun Suomen ja Venäjän välisen liikenteen kehitysohjelman laatimista.


Lisätietoja

Seminaari: kansliapäällikkö Juhani Korpela, puh. (09) 160 28322
Tutkimus: liikenneneuvos Lassi Hilska, puh. (09) 160 28497 tai 040 543 6573