Tillståndsvillkoren för godstransportföretag skärps i avsikt att förebygga grå ekonomi

Uutinen 21.12.2012 13.04 fi sv

Regeringen föreslår ändringar i lagen om kommersiell godstransport på väg. Avsikten med propositionen är att förebygga grå ekonomi. För att åstadkomma detta föreslås det att kravet på trafiktillstånd görs tydligare i syfte att förbättra övervakningen och skapa rättvisa konkurrensförutsättningar.

Regeringen överlämnade regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg till riksdagen den 20 december 2012.

Enligt förslaget ska skyldigheten för dem som beställer transporter utvidgas så att de inte får ingå transportavtal innan de har utrett att transportören är registrerad som mervärdesskatteskyldig. Dessutom måste beställaren försäkra sig om att den som utför transporten fullgör sina lagstadgade skyldigheter, exempelvis betalar lön enligt kollektivavtal.

Beställarens ansvar ska gälla transportavtal till ett värde av minst 500 euro. Avsikten är att utredningsskyldigheten också ska gälla cabotagetransporter.