null Trafikleds- och trafiksäkerhetsverken förblir i huvudstadsregionen

Trafikleds- och trafiksäkerhetsverken förblir i huvudstadsregionen

Tiedote 06.03.2009 12.07 fi sv

Kommunikationsministeriet har mottagit en rapport om regionaliseringen av trafikledsverket och trafiksäkerhetsverket, som inleder sin verksamhet i början av nästa år. Den opartiska rapporten om placeringen har gjorts av en utomstående expertgrupp. Enligt trafikminister Anu Vehviläinen förblir trafikleds- och trafiksäkerhetsverken i huvudstadsregionen.

- Trafikledsverket och trafiksäkerhetsverket som inleder verksamheten i början av 2010 bör få en god start. Det är väsentligt att de ambitiösa mål som satts upp för ämbetsverksreformen kan uppfyllas under de närmaste åren. Därför anser jag att de nya ämbetsverk som ska grundas bör vara belägna i huvudstadsregionen, drar Vehviläinen upp linjerna.

Enligt Vehviläinen ger den utomstående expertutredning som just blivit färdig ett starkt stöd för att ämbetsverken ska stanna i huvudstadsregionen. NetEffect Oy har på uppdrag av kommunikationsministeriet gjort en utredning av de städer som jämförs som placeringsort. Som kriterier vid jämförelsen har man bland annat använt faktorer som gäller funktion, region, ekonomi och personal. Förutom huvudstadsregionen ingick i jämförelsen Rovaniemi, Villmanstrand, Kuopio, Kouvola och beträffande sjösäkerheten Kotka.

Kommunikationsministeriet har som regionaliseringsmål för sitt förvaltningsområde satt utlokalisering av 200-400 arbetsplatser till år 2015. Ministeriet har inte för avsikt att frångå målet.

För att det uppsatta regionaliseringsmålet ska uppfyllas tillsätter ministeriet en arbetsgrupp, till vilken hör ämbetsverkens ledning och representanter för personalorganisationerna. Arbetsgruppens uppgift är att göra ett förslag till vilka uppgifter som ska regionaliseras. Arbetsgruppen har i uppdrag att klarlägga vilka funktioner i de nya ämbetsverken som ska regionaliseras och flyttas till Rovaniemi och Villmanstrand. De uppgifter som flyttas får inte försvaga skötseln av ämbetsverkens centrala uppgifter. Arbetsgruppen har tid för sitt arbete till 15.5.2009.

Minister Vehviläinen betonar att man i beredningen följer statsförvaltningens samarbetsförfarande. Ett samarbetsmöte för kommunikationsministeriets förvaltningsområde behandlar preliminärt ämbetsverksutredningarna den 11 mars. Ärendet kommer upp till egentlig behandling vid förvaltningsområdets samarbetsmöte den 25 mars. Minister Vehviläinen deltar själv i samarbetsmötena.

Regeringen har tidigare dragit riktlinjen att regionaliseringsbesluten under denna regeringsperiod i synnerhet bör riktas till östra och norra Finland.

Sex ämbetsverk på kommunikationsministeriets förvaltningsområde omorganiseras från början av nästa år så att det uppstår två nya ämbetsverk i stället för de sex tidigare. Trafikledsverket bildas genom en sammanslagning av funktioner från Vägförvaltningen, Banförvaltningscentralen och Sjöfartsverket. Trafiksäkerhetsverket bildas genom sammanslagning av funktioner från Luftfartsförvaltningen, Fordonsförvaltningscentralen, Järnvägsverket och Sjöfartsverkets funktioner inom sjösäkerhet.

Bland de viktigaste målen som ämbetsverksreformen strävar till är en övergripande beredning av trafikpolitiken och förstärkning av den trafiksystematiska aspekten, förbättrad produktivitet inom förvaltningen, ökad effektivitet och verkningskraft i verksamheten samt en bättre koordinering av funktionerna. Målet är att man beaktar behoven i kundens hela rese- och transportkedja och att trafikens säkerhets- och miljöfrågor bättre sköts som en helhet.

Den expertutredning som gjorts av NetEffect Oy över placeringen av trafikförvaltningens trafikleds- och trafiksäkerhetsverk finns i sin helhet att läsa på kommunikationsministeriets webbplats www.lvm.fi.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 0440 581 030