null Trafikminister Kyllönen:Transportbranschens konkurrenskraft bör ges större uppmärksamhet

Trafikminister Kyllönen:Transportbranschens konkurrenskraft bör ges större uppmärksamhet

Tiedote 15.05.2012 15.52 fi sv

Trafikminister Merja Kyllönen är oroad över transportbranschens försämrade konkurrenskraft.

- Transportbranschen har tvingats stå för kostnaderna för de skärpta kraven gällande bl.a. noggrannhet och miljöfrågor. Detta börjar vara ett hot mot transportföretagens lönsamhet. Det krävs akuta åtgärder för att få branschen att hållas på fötter, poängterade minister Kyllönen.

Trafikminister Merja Kyllönen talade om betydelsen av en ansvarsfull trafik är för konkurrenskraften och välfärden vid kommunikationsministeriets Trafikforum den 15 maj.

- Enskilda beslut har fattats utan hänsyn till helheten, och man har upprepade gånger fattat beslut som försämrat transportbranschens verksamhetsförutsättningar.

I sin trafikpolitiska redogörelse har regeringen beslutat inleda en strukturellt övergripande granskning av avgifter och skatter som omfattar alla trafikformer.
- Vi måste hitta en balans mellan nya miljönormer och rimliga transportkostnader. I arbetet behandlas farledsavgifter, järnvägsavgifter, flygplatsavgifter och prissättningen av trafiken på vägarna, säger Kyllönen.

- Ekonomisk styrning är ett effektivt trafikpolitiskt redskap. I Finland har det traditionellt utnyttjats mycket sällan. Det viktigaste målet med skatter och avgifter har varit att ge intäkter till staten.

Minister Kyllönen betonade flygtrafikens betydelse med tanke på företagsetableringar och utvecklingen av den regionala ekonomin. Beredningen av strategin för flygtrafiken inleds i år.

- Målet bör vara att flygresenärerna gynnas. Statens och regionernas roller i flygtrafiken och flygplatsnätverket måste betraktas med nya ögon. Det torde vara ändamålsenligt att bevara Helsingfors starka position som centrum för flygtrafiken, men samtidigt måste regionerna ges möjlighet att utveckla flygtrafiken starkare än hittills, konstaterade Kyllönen.

En effektiv sjöfart och hamnverksamhet är enligt Kyllönen av avgörande betydelse för Finlands konkurrenskraft.

- Beredningen av en sjöfartsstrategi kommer att inledas redan före sommaren. För trafiksektorns del ger strategin riktlinjer bland annat för anpassningen till de allt strängare miljöbestämmelserna, stödpolitiken, vintersjöfarten, anskaffningar samt för frågor som gäller hamnar och varv, konstaterade Kyllönen.

Ytterligare information:

ministerns specialmedarbetare Sauli Hievanen, tfn 0400 165 004