null Trafikmyndigheterna planeras att slås ihop

Trafikmyndigheterna planeras att slås ihop

Tiedote 09.05.2008 15.42 fi sv

Statens trafikförvaltning ska förnyas så att antalet myndigheter skärs ned från sex till två. Kommunikationsministeriet har inlett en beredning av reformen.

Av de nya myndigheterna ska den ena sköta ärenden kring trafikleder och den andra säkerhetsfrågor. Trafikledsmyndigheten består av Banförvaltningscentralen och trafikledsfunktionerna från Vägförvaltningen och Sjöfartsverket. Till säkerhetsmyndigheten hör Fordonsförvaltningscentralen, Järnvägsverket och Luftfartsförvaltningen samt säkerhetsfunktionerna från Vägförvaltningen och Sjöfartsverket.

Enligt planerna inleder de nya myndigheterna sin verksamhet från början av 2010.

Genom att man samlar den splittrade förvaltningen i större enheter förbättrar man verksamhetens effektivitet. Hopslagningen gör det också lättare att nå målen för produktiviteten.

Arbetsgrupper vid ministeriet gör upp ett förslag till hur reformen kan genomföras. Arbetet ska vara klart i slutet av mars 2009.

Till ledningsgruppen med överdirektör Juhani Tervala som ordförande hör generaldirektörerna för de berörda myndigheterna. Som ordförande för utredningsgruppen för trafikledsmyndigheterna och utredningsman fungerar ministeriets byggnadsråd Mikko Ojajärvi. Grundandet av säkerhetsmyndigheten leds av diplomingenjör Reino Lampinen som utredningsman.

För vardera myndigheten tillsätts dessutom grupper som följer upp reformen. I dem finns också representanter för personalen.

I utredningsarbetet beaktar man också de förändringar som är på kommande inom statens regionala förvaltning.

Trafikmyndigheterna tilldelas budgetanslag på sammanlagt över 1,5 miljarder euro per år. Antalet anställda är cirka 2200.


Ytterligare information:
kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389
överdirektör Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482, 050 552 7260
ministerns specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn (09) 160 28325, 044 058 1030
informationsdirektör Katariina Kivistö, tfn (09) 160 28330, 0400 502 128