Trafikverkets trafikledningsfunktioner bolagiseras

Tiedote 14.06.2017 15.01 fi sv en

De trafikledningsfunktioner som gäller väg-, sjö- och järnvägstrafiken och som för närvarande sköts vid Trafikverket ombildas till ett statligt aktiebolag som inleder sin verksamhet den 1 januari 2019. Regeringens finanspolitiska ministerutskott beslutade vid sitt möte den 13 juni att trafikledningsfunktionerna vid Trafikverket ska bolagiseras. Ägarstyrningen av det helt statsägda specialuppgiftsbolaget hör till kommunikationsministeriets ansvarsområde.

I fortsättningen kommer Trafikverket att upphandla trafikledningstjänster av det bolag som ska bildas. Samtidigt tydliggörs relationen mellan Trafikverket och Finrail Oy, alltså det bolag som redan nu svarar för trafikledningen på järnvägarna.

Bolagiseringen av trafikledningsfunktionerna är ett svar på de ändringar som digitaliseringen, tjänstefieringen, automatiseringen och den ökade betydelsen av information innebär. På detta sätt skapas också förutsättningar för en ökad kundorientering.

Syftet är att konkretisera de myndighetsuppgifter som hänför sig till verksamheten och att se till att regleringen inom trafik och transport blir smidigare. Avsikten är också att främja utnyttjandet av transportdata som stöd vid utvecklingen av nya digitala tjänster. Bolagiseringen bidrar även till ökad ekonomisk effektivitet och lönsamhet samt till större öppenhet i verksamheten och prissättningen.

I samband med bolagiseringen fortsätter den operativa trafikledningsverksamheten utan avbrott och så att verksamheten är garanterad med avseende på kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet såväl under övergångsperioden som efter den. Målet är att kostnaderna för de trafikledningstjänster som myndigheterna använder inte ska stiga till följd av bolagiseringen.

De anställda som den 31 december 2018 arbetar med de av Trafikverkets trafikledningsfunktioner som bolagiseras övergår den 1 januari 2019 i arbetsavtalsförhållande hos det nya bolag som bildas på de villkor som gäller överlåtelse av rörelse. I detta skede av beredningen uppskattar man att cirka 150–180 anställda kommer att överföras till det nya bolaget.

I den fortsatta beredningen av bolagiseringen av trafikledningsfunktionerna kommer man att definiera vilka uppgifter som i enlighet med 124 § i grundlagen innebär betydande utövning av offentlig makt och som enligt grundlagen endast kan anförtros en myndighet.

Det nya trafikledningsbolaget och de nuvarande statliga trafikledningsbolagen Air Navigation Services Finland Oy och Finrail Oy bildar från och med ingången av 2019 en koncern där dotterbolagen svarar för trafikledningstjänsterna enligt respektive transportslag. Bolagens gemensamma tjänster centraliseras på koncernnivå.

Ytterligare information:

Juhapekka Ristola, överdirektör, tfn 0400 788 530