Takaisin

Työryhmä: Myös tilaaja vastuuseen tavarakuljetusten turvallisuudesta

Työryhmä: Myös tilaaja vastuuseen tavarakuljetusten turvallisuudesta

Tiedote 07.04.2005 12.19 fi

- Ministeri Luhtanen haluaa edetä asiassa nopeasti

Kuljetuksen tilaajien halutaan ottavan lisää vastuuta kuljetusten turvallisuudesta. Vastuuta jaettaisiin ajoneuvon kuormauksesta, työ- ja ajoaikojen noudattamisesta, ylikuormauksesta ja rahtitiedoista.

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä on tehnyt ehdotuksen siitä, miten tavarakuljetusten turvallisuutta voitaisiin parantaa täsmentämällä eri tahojen vastuita. Tavaraliikenteen kuljetusketjun muodostavat tilaaja, logistiikkapalveluyritys, kuljetusliike ja kuljettaja.

Työryhmän ehdotus ei ole kaikilta osin yksimielinen. Elinkeinoelämän keskusliiton edustaja jätti ehdotukseen eriävän mielipiteen.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen pitää hyvänä sitä, että työryhmä on tehnyt esityksen tilaajavastuusta. Kokemukset viimeaikaisista raskaan liikenteen onnettomuuksista osoittavat, että tilaajavastuu on yksi keino parantaa turvallisuutta.

Ministeri pitää valitettavana, ettei työryhmä päässyt yksimielisyyteen, mutta työryhmän enemmistön näkemykset ovat hyvä pohja asian jatkovalmistelulle. Luhtasen mukaan ministeriö lähettää esitykset lyhyelle lausuntokierrokselle. Sen jälkeen tehdään mahdollisimman pian vaadittavat lakimuutosehdotukset.

Ministeriö asetti työryhmän Konginkankaan suuronnettomuuden jälkeen. Jatkovalmistelussa on tarkoitus ottaa huomioon myös onnettomuuden tutkijalautakunnan esitykset.

Työ- ja ajoaikojen noudattamisesta tulisi ehdotuksen mukaan vastuuta myös kuljetuksen tilaajalle tai muulle kuljetussopimuksen osapuolelle. Nykytilanteessa vastuu on vain kuljettajalla ja tämän työnantajalla.

Kysymys olisi tahallisista tilanteista, joissa tilaaja vaatii laatimansa aikataulun noudattamista, vaikka hänelle ilmoitetaan, ettei se onnistu ilman ajo- ja lepoaikojen rikkomista. Säännös koskisi myös tilausbussimatkoja.

Kuormauksesta työryhmä ehdottaa tieliikennelakiin uutta pykälää, jossa vastuu on sillä, joka sijoittaa ja kiinnittää lastin kuormatilaan. Laissa ei nykyään määritellä tarkasti, kuka on vastuussa lastin oikeasta kuormauksesta.

Kuljetuksen suorittaja ja ajoneuvon haltija olisivat jatkossa vastuussa siitä, että tavaran kuormaajalla on oikeat ja riittävät tiedot ajoneuvosta. Kuljetettavasta lastista annettavat tiedot ovat lähettäjän ja kuljetuksen antajan vastuulla.

Varsinainen kuormaaminen ja siinä avustaminen erotettaisiin toisistaan niin, että esimerkiksi varastotyöntekijä ei ole vastuussa lastauksesta, kun hän siirtää tavaran trukilla kuljettajan osoittamaan paikkaan.

Jos autossa kuljetetaan ylikuormaa, kuljettajalle määrätään tavallisesti sakko ja kuljetusyritykselle ylikuormamaksu. Työryhmä pyytää selvitystä siitä, voitaisiinko ylikuormamaksu määrätä myös sille, joka hyötyy ylikuormasta taloudellisesti.

Työryhmä esittää selvitettäväksi, olisiko mahdollista määrätä kirjalliset rahtitiedot pakollisiksi kaikissa kotimaan kuljetuksissa. Ylikuormat ja kuorman sidonnan virheet voitaisiin välttää nykyistä paremmin, kun kuljettajalla ja kuormaajalla olisi tarkka tieto kuorman laadusta.


Tutkimus:
Tilaaja määrää koko kuljetusketjun laadun

Työryhmän esityksen kanssa samaan aikaan julkistetun tutkimuksen mukaan kuljetusten tilaajat pystyvät vaikuttamaan merkittävästi tavaraliikenteen turvallisuuteen. Kuljetusten tilaajalla on välillinen vastuu liikenneturvallisuudesta. Jos asiakas vaatii liikenneturvallista palvelua, seuraavat kuljetusliikkeet todennäköisesti perässä.

Tutkimuksessa tarkastellaan tavaraliikenteen kuljetusketjua, jonka muodostavat asiakas, logistiikkapalveluyritys, kuljetusliike ja kuljettaja. Vastuun liikenneturvallisuudesta tulisi jakautua nykyistä tasaisemmin kuljetusketjun eri osapuolille, tutkimuksessa todetaan.

Koko kuljetusketjun laadun määrää viime kädessä rahdin maksaja, joka useimmiten on kuljetuksen tilaaja, mutta joskus myös useiden tilaajien kuljetuksia yhdistelevä logistiikkapalveluyritys.

Liikenneturvallisuus ei ole yleensä kuulunut tilaajan vaatimuksiin, mutta on sisältynyt epäsuorasti esimerkiksi kuljetuskaluston laatuun.

Tutkimuksessa todetaan, että liikenneturvallisuuden pitäisi olla selkeänä perusteena kuljettajan ja kuljetusliikkeen valinnassa. Vähimmäisvaatimukset tulisi kirjata yksityiskohtaisesti tarjouspyyntöihin ja kuljetussopimuksiin. Liikenneturvallisuusvaatimusten tulisi koskea myös ulkomaisia yhtiöitä ja kuljettajia.

Kuljettajien kohdalla vaatimukset tarkoittaisivat esimerkiksi koulutustasoa, lisäkoulutuksen määrää, ajo- ja lepoaikojen seurantaa, ylinopeuksien seurantaa, rattijuoppouden nollatoleranssia ja turvavyön käyttöä. Kuljetusliikettä voitaisiin arvioida muun muassa kuljetuskaluston iän ja kunnon sekä lain vaatimaa useammin tehtävien kaluston tarkastusten perusteella.

Kuljetuksen tilaajan tulisi ottaa huomioon myös se, miten tilaaja omalla toiminnallaan vaikuttaa kuljetusten turvallisuuteen. Liian tiukat aikataulut tai myöhään tulevat tilaukset heikentävät kuljetusliikkeen mahdollisuutta suunnitella kuljetus liikenneturvalliseksi.Lisätietoja

Työryhmä:
pj, ylijohtaja Harri Cavén, puh. (09) 160 28500 tai 0400 607 848
siht., vanhempi hallitussihteeri Jorma Hörkkö, puh. (09) 160 28503 tai 050 561 2488

Tutkimus:
yli-insinööri Juha Valtonen, liikenne- ja viestintäministeriö, puh. (09) 160 28615


Tavaraliikenteen kuljetusten liikenneturvallisuusvastuu - tutkimus on tehty osana liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelmaa (LINTU). Ohjelma on liikenne- ja viestintäministeriön, Tiehallinnon ja Ajoneuvohallintokeskuksen yhteinen. Tutkimuksen voi tilata Juha Valtoselta, puh. (09) 160 28615 tai juha.valtonen@mintc.fi