null Työryhmä selvittämään Jäämeren radan jatkotoimenpiteitä

Työryhmä selvittämään Jäämeren radan jatkotoimenpiteitä

Tiedote 16.03.2018 15.06 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa työryhmän selvittämään Jäämeren radan jatkotyövaiheet ja –aikataulun. Työryhmään kutsutaan mukaan kolttien kyläkokouksen, Lapin maakuntaliiton, Liikenneviraston, saamelaiskäräjien ja ympäristöministeriön edustajat. Norjan viranomaisia pyydetään nimeämään omat edustajansa työryhmään.

Työryhmän tehtävänä on valmistella Jäämeren radan jatkosuunnittelua varten esitys etenemisvaiheista. Työryhmä selvittäisi valitun Kirkkoniemen ratalinjauksen keskeisiä kysymyksiä, muun muassa saamelaisiin alkuperäiskansana kohdistuviin vaikutuksiin, porotalouteen, ympäristöön, lupamenettelyihin, kustannuksiin, rahoituksen rakenteeseen ja rahoitusmalliin liittyen.

Työryhmän on tarkoitus kokoontua ensimmäisen kerran toukokuun aikana ja ryhmän tulisi saada työnsä päätökseen 14.12.2018 mennessä.

Työnsä tueksi ryhmän on tarkoitus kuulla muun muassa elinkeinoelämän, kuten Lapin kauppakamarin ja Paliskuntain yhdistyksen edustajia sekä Suomen luonnonsuojeluliiton ja puolustushallinnon edustajia.

Työssä on tarkoitus huomioida käynnissä oleva Pohjois-Lapin maakuntakaavatyö, jossa käsitellään myös Kirkkoniemen ratalinjausta. Maakuntakaavan yhteydessä tehdään liikennejärjestelmä- ja ratayhteysselvitys, jossa selvitetään Sodankylä - Kirkkoniemi -välin ratayhteyttä. Tehtävät selvitykset tukevat toisiaan ja antavat arktisen alueen liikenteestä ja logistiikasta tarpeellisen kokonaiskuvan.

Miten saamelaiset ovat mukana valmistelussa?

Saamelaiskäräjien sekä kolttien kyläkokouksen edustajat kutsutaan mukaan työryhmään. Työryhmä sopii myös saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä jatkotyön aikana, ja saamelaiskäräjälain mukaisista toimenpiteistä.

Jatkoselvityksen yhteydessä toteutetaan Kirkkoniemen ratalinjauksesta Yhdistyneiden kansakuntien biodiversiteettisopimuksen mukainen Akwé: Kon -menettely, jossa tarkastellaan radan ja junaliikenteen vaikutuksia saamelaisille ja saamelaiskulttuuriin.

Suomi on sitoutunut YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan julistuksen täytäntöönpanon edistämiseen. Jäämeren rataan liittyen on tarkoitus jatkaa oikea-aikaisia, yhteisymmärrykseen pyrkiviä neuvotteluita.

Mitä seuraavaksi?

Työryhmä kutsutaan koolle ensimmäisen kerran toukokuun aikaan. Työryhmän selvityksen on tarkoitus valmistua 14.12.2018 mennessä.

Lisätietoja

johtaja Sabina Lindström, 040 527 6103