Työryhmä selvitti Helsingin ja Turun välisiä nopeita rautatieyhteyksiä

Tiedote 15.12.2005 13.27 fi

Helsingin ja Turun välistä nopean rautatieliikenteen kehittämistä miettinyt liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä on saanut valmiiksi esiselvityksen. Raporttiluonnos arvioi, millaiset tarpeet ja edellytykset kaupunkien välillä on nopeille ja huippunopeille rautatieyhteyksille.

Työryhmän kartoittamia vaihtoehtoja ovat muun muassa nykyisen rantaradan nopeuttaminen tai oikoratalinjaus. Oikoradan voisi tehdä joko uuden moottoritien linjausta mukaillen tai vuonna 1979 laaditun ELSA-yleissuunnitelman maastokäytävään. Työryhmä tarkasteli myös mahdollisuutta kaukoliikenneyhteyteen, joka kulkisi Helsinki-Vantaan lentokentän kautta Helsingin keskustaan.

Selvitystyössä on arvioitu vaihtoehtojen kustannuksia ja muita vaikutuksia.
Jos vaihtoehtoja arvioidaan pelkästään taloudellisen hyödyn näkökulmasta, ne eivät ole kannattavia, mutta niillä on muita myönteisiä vaikutuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi ihmisten turvallisuuden ja liikkumisen edistäminen, ympäristöön ja luontoon kohdistuvat vaikutukset ja alueiden kehittäminen.

Työryhmän raporttiluonnos lähetetään lausuntoja varten muun muassa maakuntaliitoille, radanvarren kunnille ja elinkeinoelämän edustajille. Lausuntoja voi antaa helmikuun loppuun asti. Työryhmän työtä valvonut seurantaryhmä tekee palautteen perusteella ehdotukset jatkotoimista liikenne- ja viestintäministeriölle toukokuun loppuun mennessä.

Liikenne- ja viestintäministeriön ja Ratahallintokeskuksen lisäksi selvitystyöhön ovat osallistuneet ympäristöministeriö, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan liitot, radanvarren kunnat, YTV sekä Varsinais-Suomen ja Uudenmaan ympäristökeskukset.Lisätietoja:
maaherra, seurantaryhmän pj. Rauno Saari, puh. 020 517 2001 (Länsi-Suomen lääninhallitus)
yli-insinööri, työryhmän pj. Mikko Ojajärvi, puh. (09) 160 28574, 0400 438 520
suunnittelupäällikkö Markku Pyy, puh. (09) 5840 5124 (Ratahallintokeskus)