Utsläppen minskar med upp till 10 miljoner ton med ICT

Tiedote 21.05.2010 09.20 fi sv

En förnuftig användning av informations- och kommunikationstekniken (ICT) kan minska koldioxidutsläppen i Finland med så mycket som över 10 miljoner ton per år. De största utsläppsminskningarna får man genom lösningar inom intelligent trafik, intelligent byggnadsteknik, intelligenta energinät och genom intelligent styrning av industrins apparater.

I en utredning som kommunikationsministeriet låtit göra utvärderades ur finsk synvinkel hur mycket man kan öka energieffektiviteten och påverka särskilt utsläppen av växthusgaser från trafiken genom att använda existerande elektroniska tjänster och tjänster som är under utveckling.

Energiproduktionen och trafiken förorsakar i Finland stora koldioxidutsläpp. Dessutom svarar uppvärmningen av byggnader indirekt för en stor del av utsläppen. De årliga koldioxidutsläppen i Finland är cirka 70 miljoner ton.

Informations- och kommunikationstekniken ger betydande möjligheter att övergå till en energieffektivare ekonomi med lägre utsläpp. Samtidigt kan man öka Finlands konkurrenskraft på marknaden för energieffektiva tekniska lösningar och tjänster. Det blir möjligt att skapa marknader också för helt nya typer av produkter och tjänster.

I utredningen konstateras att ett bättre utnyttjande av ICT-tillämpningarna som helhet förutsätter pålitliga och snabba datakommunikationsförbindelser, som bör fungera smidigt ihop med bland annat trafiksystemen och energinäten.

I byggnader kan man minska energiförbrukningen från uppvärmning, luftkonditionering och kylning med hjälp av att de effektivare styrs med ICT-tillämpningar. Med intelligent byggnadsteknik kan man nå en utsläppsminskning på 0,2-4 miljoner ton. Den stora variationen i beräkningen beror på att stor osäkerhet är förknippad med ibruktagandet av nya tekniska lösningar i det nuvarande byggnadsbeståndet.

I de intelligenta energinäten kan man styra elförbrukningen genom att decentralisera produktionen och genom att inverka på efterfrågan på el och på elkonsumtionen med hjälp av intelligenta elmätare. Genom att utnyttja teknikens möjligheter kan man dessutom minska elförlusterna och styra konsumtionen bort från de timmar då elnätet är hårt belastat. Utsläppsminskningen uppskattas till 1,4-4 miljoner ton.

I trafiken är det möjligt att minska koldioxidutsläppen med 1,3-3,6 miljoner ton per år. Med hjälp av ICT kan man inverka på valet av färdsätt, valet av rutt och körsättet. Med en optimerad rutt för den tunga trafiken och med dynamiska navigatorer kan man förbättra valen av rutt och på så sätt minska utsläppen.

Ytterligare information
överinspektör Timo Kievari, tfn (09) 160 28620 eller 0400 593 706