Uudet virastot kokoavat liikennehallinnon

Uutinen 27.03.2009 13.15 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriössä käynnissä oleva liikennehallinnon virastouudistus etenee taas askeleen. Keväällä 2008 virastouudistusta selvittämään asetetut selvitysmiehet Reino Lampinen ja Mikko Ojajärvi luovuttivat tänään liikenneministeri Anu Vehviläiselle kaksi raporttia: ehdotuksen uusia virastoja koskevaksi hallituksen lakiesitykseksi ja taustaraportin, virastoselvityksen.

Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä hyväksyi marraskuussa 2008 virastouudistuksen pääperiaatteet ja kehotti liikenne- ja viestintäministeriötä jatkamaan uusien virastojen suunnittelua niin, että ne voisivat aloittaa toimintansa 1.1.2010. Tähtäimessä on kaksi virastoa, väylävirasto ja liikenteen turvallisuusvirasto.

Selvitysmiesten mukaan eri liikennemuotojen kokoaminen yhteen lisää toiminnan tuottavuutta ja tehokkuutta. Tuottavuuden arvioidaan parantuvan virastojen rahoitus- ja henkilöstöresurssien tehokkaammasta hyödyntämisestä. Vaikuttavuuden arvioidaan lisääntyvän suomalaisen liikennejärjestelmän toimivuuden ja liikenneturvallisuuden parantumisena sekä liikenteen ympäristöhaittojen vähenemisenä.

Kokonaisuutta hallinnoivilla virastoilla on myös paremmat edellytykset tehdä valtakunnallista pitkän tähtäimen kehitystyötä ja ottaa nykyistä laajemmin käyttöön keinoja liikennejärjestelmän tehokkaammaksi hyödyntämiseksi. Näistä esimerkkinä ovat älykkään liikenteen keinot.

Selvitystyönsä taustaraporttiin selvitysmiehet kokosivat tietoa muun muassa liikenteen kustannusten, liikenneturvallisuuden ja liikenteen ympäristövaikutusten nykytilasta ja kehitysennusteista. Raportissa on käsitelty myös toimintaympäristön muutoksia kuten Suomen elinkeino- ja yhdyskuntarakenteen sekä kansalaisten ikärakenteen muuttuminen. Myös liikenteeseen vaikuttavat globaalit muutokset kuten energian hinnan nousu, teknologinen kehitys ja ilmastonmuutos on otettu esille.

Väyläviraston vastuulla radat ja väylät kokonaisuudessaan

Selvitysmiesten ehdotuksen mukaan väyläviraston tehtävänä on huolehtia, että Suomessa on erilaisia liikkumis- ja kuljetustarpeita palveleva turvallinen ja tehokas liikennejärjestelmä, joka varmistaa Suomen ja sen eri alueiden kilpailukyvyn. Virastolle tulisi selvityksen mukaan kuulumaan myös valtion aluehallinnon uudistamishankkeen yhteydessä perustettavien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) toiminnan ohjaus liikenteen osalta.

Väylävirastoon siirtyisivät Ratahallintokeskuksen toiminnot kokonaisuudessaan. Merenkulkulaitoksesta virastoon siirtyisivät ne tehtävät, joita ei eriytetä sisäisestä tuotannosta vastaavaan yhtiöön, siirretä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin tai yhdistetä liikenteen turvallisuusvirastoon. Vastaavasti Tiehallinnon keskushallinnon tehtävistä muut paitsi turvallisuusvirastoon yhdistyvät toiminnot siirtyisivät Väylävirastoon.


Liikenneturvallisuuden rinnalle ympäristöturvallisuus

Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä on vastata liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä sekä kehittää liikennejärjestelmän turvallisuutta ja torjua liikenteen ympäristöhaittoja. Ympäristöhaittojen torjuminen korostuu jo nykyisten turvallisuusvirastojen toiminnassa, sillä suuri osa niiden turvallisuuteen liittyvistä toimista liittyy myös ympäristön suojeluun.

Turvallisuusvirastoilla on lisäksi hallinnollisia lupa-, verotus-, tilastointi- yms. tehtäviä. Näiden lisäksi ilma- ja meriliikenteessä tehdään paljon yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Ehdotuksen mukaan virastoon yhdistettäisiin Ajoneuvohallintokeskus, Ilmailuhallinto ja Rautatievirasto kokonaisuudessaan. Tiehallinnosta virastoon siirtyisivät ne toiminnot, jotka liittyvät liikenneturvallisuutta koskevaan norminantoon sekä tienpidon turvallisuussäännösten valvontaan. Merenkulkulaitoksen toiminnoista virastoon siirtyisi meriturvallisuustoiminto, alusliikenteen ohjauksen ja luotsauksen viranomaistehtävät sekä alusrekisterin pitäminen. Näin siksi, että väylävirasto ei voi valvoa itseään liikenneväyliin liittyvissä asioissa.

Myös liikenne- ja viestintäministeriössä hoidetaan joitakin operatiivisia liikennejärjestelmätason tehtäviä. Näiden tehtävien osalta selvitysmiehet ehdottavat, että uudet virastot ja ministeriö kävisivät asiantuntijatason vuoropuhelua tarkoituksenmukaisesta työnjaosta ja ministeriön operatiivisten tehtävien mahdollisesta siirrosta. Tämän keskustelun ja mahdollisten siirtojen aika on vasta sen jälkeen, kun virastot ovat aloittaneet toimintansa.

Väyläviraston henkilömäärä tulee olemaan noin 730 henkilöä. Liikenteen turvallisuusvirastossa työskentelisi noin 530 työntekijää. Selvitysmiehet eivät ota työssään kantaa virastojen nimiin.