null Uusi katsastuslupalaki lisäisi kilpailua ja palvelutarjontaa

Uusi katsastuslupalaki lisäisi kilpailua ja palvelutarjontaa

Tiedote 06.06.2012 13.02 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnolle esityksen uudeksi katsastuslupalaiksi. Esityksen tarkoituksena on lisätä katsastusalan kilpailua ja katsastuspalvelujen saatavuutta sekä hillitä hintojen nousua.

Esityksen lausuntoaika päättyy 24.8.2012.

Ministeriön ehdotuksen mukaan, alan kilpailua lisättäisiin helpottamalla katsastusluvan saamista. Katsastusluvan saannin tiukkoja riippumattomuusvaatimuksia lievennettäisiin, mikä antaisi myös kaupallisille toimijoille kuten autoliikkeille ja korjaamoille mahdollisuuden saada määräaikaiskatsastuksiin toimilupia. Vastaavasti katsastustoimipaikat voisivat laajentaa toimintaansa myös huolto- ja korjaustöihin.

Korjaamoiden ja katsastusyritysten yhteistyö lisäisi katsastuspalveluiden tarjontaa ja vaikuttaisi suotuisasti katsastuksen hintoihin.

Esitys uudeksi katsastuslupalaiksi antaisi myös mahdollisuuden perustaa pelkästään kevyiden tai raskaiden ajoneuvojen katsastustoimipaikkoja. Näin mahdollistettaisiin erilaisten toimipaikkojen sijoittuminen alueellisen kysynnän mukaan.

Esityksessä tehostettaisiin katsastustoiminnan valvontaa. Liikenteen turvallisuusvirastolle annettaisiin entistä laajemmat mahdollisuudet valvoa katsastustoimintaa muun muassa suorittamalla toimipaikoilla vasta katsastettujen autojen tarkastuksia. Lakiesityksen voimaantuloaikataululla varattaisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle vuoden 2014 alkuun asti aikaa kehittää katsastustoiminnan valvontaa ja varautua valvontatoimien tehostamiseen.

Lisäksi katsastustoimipaikoilta edellytettäisiin toiminnan omavalvonnan tehostamiseksi vaatimukset täyttävää sertifioitua laadunhallintajärjestelmää (ISO-standardi).

Ministeriö ehdottaa myös uuden julkisen katsastusluparekisterin perustamista. Kuluttajat saisivat rekisteristä ajantasaista tietoa katsastuspaikoista ja hinnoista. Rekisteriä, johon katsastusyrittäjät itse päivittäisivät tiedot, ylläpitäisi Liikenteen turvallisuusvirasto.

Lisäksi katsastajien koulutukseen pääsyn peruskoulutusvaatimuksia lievennettäisiin. Ministeriö lisäisi katsastuskoulutukseen pääsyn peruskoulutukseksi katsastusalalle soveltuvan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon. Uusi ammattitutkinto olisi riittävä peruskoulutus, jolla pääsisi määräaikaiskatsastuksiin oikeuttavaan koulutukseen.

Suomessa katsastusala vapautettiin asteittain kilpailulle vuodesta 1994 lähtien. Laki ajoneuvojen katsastusluvista on ollut pääosin ennallaan siitä lähtien. Kilpailun avaamisesta huolimatta suomalainen katsastustoimiala on edelleen rakenteeltaan melko keskittynyttä ja hintatason kehitys sekä katsastuspalvelujen tarjonnan kattavuus eivät ole olleet kuluttajan kannalta suotuisia.

Lakiesityksen sisältö on vähäisiä tarkennuksia ja päivityksiä lukuun ottamatta pääosin sama kuin vuonna 2010 eduskunnalle annettu katsastustoimilupalain muutosesitys. Silloinen eduskunta ei ehtinyt käsitellä esitystä ja se raukesi.

Pääosa laeista on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2014 alusta.

Lisätietoja:
liikenneneuvos Kari Saari, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 029 534 2557
osastonjohtaja Björn Ziessler, Liikenteen turvallisuusvirasto, p. 050 501 3443
erityisavustaja Jyri Kuusela, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 050 339 6911