Vaarallisten aineiden tiekuljetuksiin uusia turvamääräyksiä

Tiedote 14.10.2004 14.00 fi

Euroopan komissio ehdottaa uusia turvamääräyksiä vaarallisten aineiden maantiekuljetuksiin. Ehdotuksen tavoitteena on mm. varautuminen terrorismiin ja se tuo uudenlaisia velvollisuuksia kuljetusten suorittajille, huolintaliikkeille sekä lähettäville ja vastaanottaville yrityksille.

Komissio ehdottaa, että vaarallisia aineita lähettävän ja kuljettavan yrityksen tulisi terrorismin uhan torjumiseksi tehdä turvallisuussuunnitelma, jossa mm. arvioidaan yrityksen turvariskit ja jaetaan vastuut turvatoimista.

Alueet, joilla vaarallisia aineita säilytetään tilapäisesti kuljetusten aikana, olisi turvattava. Tällaisia paikkoja ovat mm. ajoneuvovarikot ja muut terminaalit. Pysäköintialueita turvaamissäännökset eivät koskisi.

Lähettävä yritys saisi jättää vaarallisia aineita vain asianmukaisesti tunnistamansa yrityksen kuljetettaviksi.

Vaarallisten aineiden kuljetusten henkilöstölle olisi annettava koulutusta turvariskeistä ja tarpeellisista turvatoimista. Viranomaisten olisi pidettävä yllä ajantasaista rekisteriä vaarallisten aineiden kuljettamiseen vaadittavista koulutustodistuksista eli ADR-ajoluvista.

Ehdotuksen mukaan turvatoimidirektiivi tulisi voimaan vuoden 2005 alussa. Direktiiviin sisältyisi kuuden kuukauden siirtymäaika, jolloin määräykset tulisivat lopullisesti velvoittaviksi 1. heinäkuuta 2005.

Hallitus lähetti direktiiviehdotusta koskevan kirjelmän eduskunnalle torstaina 14. lokakuuta. Hallitus kannattaa ehdotusta, koska sillä parannetaan vaarallisten aineiden tiekuljetusten turvallisuutta, edistetään tavaroiden vapaata liikkumista ja eri kuljetusmuotojen logististen ketjujen toimivuutta.

Suomessa ei ole turvatoimista säännöksiä, joten direktiiviehdotus vaatii vaarallisten aineiden kuljetuksista annetun lain ja asetusten muuttamista.

Komission esittämät säädökset ovat osa ns. ADR-puitedirektiiviä, jonka liitteissä olevia määräyksiä tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Terrorismin uhkaa koskevat erityismääräykset ovat seurausta New Yorkin terroristi-iskusta vuonna 2001. Aiemmin tänä vuonna on annettu vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevia uusia määräyksiä.


Lisätietoja

liikenneneuvos Seija Miettinen, puh. (09) 160 28563
yli-insinööri Liisa Virtanen, puh. (09) 160 28564