Valtio mukaan kehittämään Tampereen kaupunkiseutua

Tiedote 02.03.2011 12.04 fi sv

Tampereen kaupunkiseudulla otetaan kokeiluluontoisesti käyttöön valtion ja seudun kuntien välinen aiesopimusmenettely. Sen tarkoituksena on tukea kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ohjauksen sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista. Sopimus on voimassa vuoden 2012 loppuun.

Asuntoministeri Jan Vapaavuori ja liikenneministeri Anu Vehviläinen allekirjoittivat aiesopimuksen Tampereen kaupunkiseudun kuntien kanssa 2. maaliskuuta. Valtion osalta sopimuksen osapuolina ovat ympäristöministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi Liikennevirasto ja Pirkanmaan ELY-keskus.

Aiesopimuksella tuetaan Tampereen kaupunkiseudun kuntien elinvoimaisuutta, eheyttä ja kestävää kehitystä edistäviä suunnitteluratkaisuja ja yhteistyötä. Esimerkiksi asumista ja palvelutoimintoja pyritään ohjaamaan nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen ja joukkoliikennevyöhykkeille. Samalla joukkoliikennejärjestelmää kehitetään monipuolisemmaksi. Yleisenä tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä.

Asuntoministeri Jan Vapaavuori pitää aiesopimusta merkittävänä työkaluna kaupunkiseudun tasapainoiseen kehittämiseen.

- Maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevalla yhteisellä suunnittelulla on Tampereen seudulla pitkä perinne. Aiesopimus perää nyt konkreettisia toimenpiteitä näiden suunnitelmien oikea-aikaiseksi toteuttamiseksi. Tämä vaatii seudun kunnilta vahvaa sitoutumista: allekirjoitusten ja julistusten painoarvo punnitaan siinä, miten asuntotuotanto, yhdyskuntarakenne ja joukkoliikenne seudulla kehittyvät, eli miten asetetut tavoitteet lopulta toteutuvat.

Liikenneministeri Anu Vehviläinen uskoo, että aiesopimusmenettelyn luomalla yhteistyöllä saadaan vauhtia liikennepoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen.

- Aiesopimuksella ei kuitenkaan voida nopeuttaa valtion rahoittamien suurten investointihankkeiden toteuttamista. Liikenteen kehittämishankkeita käsitellään ja sovitetaan valtakunnallisesti yhteen liikennepoliittisessa selonteossa uuden hallituskauden alussa, liikenneministeri Vehviläinen toteaa.

Ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö edistävät aiesopimuksessa esitettyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Aiesopimuksen seurantaa varten asetetaan erillinen seurantaryhmä.

Aiesopimuksen lähtökohtana on valtioneuvoston selonteko kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta.

Lisätietoja:
yli-insinööri Kaisa Mäkelä, ympäristöministeriö, p. 0400 143 936, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
liikenneneuvos Petri Jalasto, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 040 552 9039, etunimi.sukunimi@lvm.fi