Takaisin

Viestintäministeri Lindén Oulun Kauppakamarilehden 20-vuotisjuhlassa

Viestintäministeri Lindén Oulun Kauppakamarilehden 20-vuotisjuhlassa

Viestintäministeri Suvi Lindén
Oulun Kauppakamari-lehti 20 vuotta
12.10.2007
Valtioneuvoston tervehdys

Meille oululaisille alueemme menestyminen on helposti melko lailla itsestään selvyys: niin vahvasti Oulu on koko Pohjois-Suomen veturi. Meillä on vahvat perinteet monella osaamisen alueella. Nykymaailmassa olemme ennen kaikkea profiloituneet nuorekkaana kaupunkina, jonka erityisosaamista ovat teknologia ja huippuosaaminen. Meillä on vireä elinkeinoelämä ja korkeatasoista ammattiopetusta perusasteesta korkeakoulutukseen.

Tämä kaikki ei kuitenkaan ole tullut ilman työtä eikä se säily, jollemme tee sen eteen töitä joka päivä. Välillä unohtuu, kuinka paljon suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä menestyminen vaatii. Ehkä tämä on seurausta siitä, kun yhteistyö eri toimijoiden kesken sujuu "kuin rasvattu". Tässähän ei sinänsä ole mitään vikaa: on vain välillä muistutettava itseään, että kaiken takana on ihmisiä, joilla on näkemys ja tahto tehdä.

Oulun kauppakamari on ehkä suurelle yleisölle tuntematon, hiljainen taustavaikuttaja, vaikka onkin todellisuudessa monessa roolissa: se on asiantuntija, tiedonvälittäjä, edunvalvoja ja palvelujen tuottaja. Näiden tehtävien hoitamiseen se tarvitsee ajantasaista tiedottamista, joka saavuttaa sidosryhmät. Jo kahden vuosikymmenen ajan nyttemmin Oulun ja Lapin kauppakamarilehti on tarjonnut ajankohtaisia artikkeleita koko Pohjois-Suomen talouselämän asioista. Samalla lehti on ollut tärkeä tiedotuskanava viimeisimmistä yrityselämää koskevista muutoksista. Elinkeinoelämälle lehti onkin arvostettu media, jonka äärelle palataan vielä viikkoja ilmestymisen jälkeen.

On aivan päivänselvää, että myös syrjäseutujen palvelut on turvattava riittävällä tasolla - niin, että normaali asuminen ja eläminen on mahdollista. On etuoikeus, että voi valita asuinpaikkansa oman mieltymyksensä, ei palveluiden saatavuuden, mukaan. Jotta tämä on mahdollista, tarvitsemme kasvukeskuksia, omien alueidensa vetureita. Kaupungin menestys on koko alueen menestys. Siksi on erittäin tärkeää, että Oulu kykenee ylläpitämään vahvan vetovoimansa ja samalla kantamaan vetovastuunsa. Siitä hyötyy koko Pohjois-Suomi. Oulu on koko pohjoisen Suomen elinkeinoelämän keskus. Tässä asemassa korostuvat aivan erityisesti toimiva infrastruktuuri ja osaaminen.
Suomessa on tällä hetkellä käynnissä suuria väylähankkeita enemmän kuin koskaan ennen maamme lähihistoriassa. Samanaikaisesti useiden hankkeiden kustannusarviot ovat nousseet merkittävästi budjetoituun tasoon nähden. Siksi jo aiemmin päätettyjen hankkeiden kohdalla on jouduttu hiomaan sopimusvaltuuksia, rahoitustapaa ja ajoitusta.

Uudet suuret liikennehankkeet on tarkoitus päättää ensi vuoden helmikuussa Eduskunnalle annettavan liikennepoliittisen selonteon yhteydessä. Me kaikki tiedämme, että Pohjanmaan rata on läntisen ja pohjoisen Suomen liikenteen valtasuoni. Rata on merkittävä sekä henkilöliikenteen kannalta että voimakkaasti kasvavan tavaraliikenteen kannalta. Siksi sen välityskykyä ja palvelutasoa on pystyttävä parantamaan. Liikennepoliittista selontekoa valmistelevassa liikenne- ja viestintäpoliittisessa ministeriryhmässä tulen tuomaan esille hankkeen tärkeyden koko pohjanmaan ja pohjoisen Suomen näkökulmasta. Tavoitteenani on, että päätökset Seinäjoki-Oulu radan parantamisesta tehdään selonteon käsittelyn yhteydessä. Rahoituspäätös edellyttää kuitenkin laajempaa ymmärrystä ja tukea hankkeelle.

Hyvin toimivat liikenneyhteydet voivat osoittautua pohjoisen Suomen kilpailukyvyn kehittymisen kulmakiviksi. Niillä turvataan paitsi kotimaan työmarkkinoiden, myös kansainvälisen logistiikan toimivuus. Tällöin puhutaan ratayhteyksien lisäksi kansainvälisen lentoaseman edellyttämästä palvelurakenteesta - satamapalveluja meriyhteyksineen mitenkään väheksymättä.

Vaikka Suomi on lähes kaikilla sähköisen viestinnän osa-aluilla yksi maailman kehittyneimpiä maita, on perinteisellä, painetulla lehdellä edelleen vahva asema viestinnässä. Viestintätekniikan ja etenkin Internetin nopean kehityksen vuoksi niin sanottu viestintämaisema on nopean muutoksen alaisena. Jako painettuun viestintään ja sähköiseen viestintään ei ole niin selvä kuin se ehkä ennen on ollut. Printtimedian osalle on väläytelty jopa synkkiä sävyjä. Uuden tekniikan haasteisiin pitää luonnollisesti suhtautua vakavasti, mutta mihinkään kolkkoon tulevaisuuden kuvaan ei mielestäni ole aihetta, pikemminkin päinvastoin. Mikään ei viittaa siihen, että Internet olisi syrjäyttämässä painetun lehden. Me kaikki olemme varmasti huomanneet käytännössä, kuinka ne parhaimmillaan tukevat toinen toisiaan tiedonvälittäjinä.

Kokonaisuutta tarkastellen viestinnän tarjonnan laatu ei ainakaan ole viestinnän kentässä tapahtuneiden muutosten takia laskenut. Itse ajattelisin pikemminkin niin, että viestinnän monipuolistumisen ja kilpailun kiristymisen myötä viestien sisältöön joudutaan kiinnittämään yhä enemmän huomiota. Samalla korostuu jokaisen lehden erikoisosaaminen ja alueellisuus. Uskonkin vahvasti, että Oulun ja Lapin kauppakamarilehden selkeä tehtävä pohjoiselle Suomelle tärkeiden kysymysten ja niiden eteenpäin viemisen foorumina on turvattu.

Toivotan 20-vuotiaalle Oulun ja Lapin kauppakamarilehdelle parhaimmat onnittelut kuluneista vuosista ja vahvaa eteenpäin katsovaa tulevaisuutta!