Viktigt skede i beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen – nu fastställs målen

Tiedote 10.01.2020 14.50 fi sv en

Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Laura Kotila/Statsrådets kansli)

Beredningen av Finlands första riksomfattande plan för trafiksystemet framskrider. Kommunikationsministeriet presenterade planens preliminära mål vid ett diskussionsmöte den 10 januari 2020.

– Vi befinner oss i ett viktigt skede av beredningen. Riktlinjerna för målen styr i stor utsträckning slutresultatet, eftersom åtgärdsprogrammet för den riksomfattande trafiksystemplanen kommer att byggas upp utifrån de uppställda målen, säger kommunikationsminister Timo Harakka. Han leder den parlamentariska grupp som styr beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen.

Under planeringen kartläggs Finlands hela transportinfrastruktur från trafiknäten till tjänsterna. Samtidigt skapas en enhetlig syn på hur systemet ska utvecklas och finansieras under de följande 12 åren. Den riksomfattande trafiksystemplanen ger långsiktighet i transportpolitiken.

– Hittills har trafiksystemet och dess behov granskats en regeringsperiod i taget. Nu utarbetar vi för första gången en riksomfattande trafiksystemplan för 12 år framåt. På detta sätt främjar vi välfärden på ett långsiktigt och förutsägbart sätt i hela Finland, fortsätter minister Harakka.

Kommunikationsministeriet samlar in olika aktörers synpunkter på de föreslagna målen för den riksomfattande trafiksystemplanen. Svaren överlämnas till den parlamentariska styrgruppen som fastställer planens mål i februari.

Som grund för diskussionen har den parlamentariska styrgruppen dragit upp följande huvudlinjer för målen i den riksomfattande trafiksystemplanen:

1. Servicen och funktionerna i arbetsmarknadsområdena utvecklas genom att tillgängligheten mellan stadsregionerna förbättras.
2. Den internationella tillgängligheten till de olika regionerna i Finland förbättras.
3. Transporternas effektivitet och funktionssäkerhet förbättras.
4. Tillgängligheten till arbetsplatser och tjänster genom hållbara färdsätt förbättras och ökningen av personbilstrafiken i stadsregionerna bryts.
5. Vägtrafiksäkerheten förbättras mot samma säkerhetsnivå som inom andra transportsätt och mot den i EU antagna nollvisionen.
6. Trafiksystemets samhällsekonomiska effektivitet förbättras.
7. Andelen hållbara färdsätt ökar och växthusgasutsläppen från trafiken minskar i linje med det nationella målet för minskning av utsläppen från trafiken.
8. Trafiksystemet gör det möjligt att utnyttja viktig information och att utnyttja ny teknik fullt ut.

Olika aktörer bidrar till åtgärdsprogrammet

I år bereds också åtgärdsprogrammet för den riksomfattande trafiksystemplanen i växelverkan med olika aktörer. Regionala workshoppar ordnas den 10 mars i Helsingfors, Villmanstrand, Rovaniemi och Vasa. Vid mötena samlar kommunikationsministeriet in idéer och uppslag för beredningen av åtgärdsprogrammet. Närings-, trafik - och miljöcentralerna bjuder in bland annat företrädare för företag, organisationer och kommuner till workshopparna.

Planutkastet färdigställs hösten 2020 och då bedöms också konsekvenserna av det. Planen lämnas till riksdagen i form av en redogörelse i början av 2021, varefter statsrådet fattar beslut om den.

Kommunikationsministeriet begär som bäst utlåtanden om hur konsekvenserna av den riksomfattande trafiksystemplanen ska bedömas. Remisstiden pågår till och med den 24 januari 2020.

Vad är det frågan om?

Trafiksystemet består av trafiknätet, tjänster, stödåtgärder för trafiksystemet (t.ex. information och trafikledning) samt alla färdsätt, det vill säga vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och flygtrafik.

Den riksomfattande trafiksystemplanen innehåller ett åtgärdsprogram om hur trafiknätet planeras, byggs och underhålls samt hurdana trafik-, transport- och mobilitetstjänster som upphandlas. I planen inkluderas ett 12-årigt statligt finansieringsprogram.

Finlands första riksomfattande trafiksystemplan görs upp för 2021–2032 och planen avses bli färdig våren 2021.

Kontakt

Förfrågningar om intervjuer med minister Harakka riktas till Matti Sadeniemi, tfn 040 586 7234
Sabina Lindström, avdelningschef, tfn 040 527 6103, sabina.lindstrom(at)lvm.fi, Twitter @LindstromSabina
Timo Kievari, enhetsdirektör, tfn 040 059 3706, timo.kievari(at)lvm.fi, Twitter @TimoKievari