Vuodenvaihteen uudistuksia liikenteessä ja viestinnässä

Tiedote 20.12.2005 16.23 fi

Työsuhdelippu käyttöön

Joukkoliikenteen työsuhdematkalippu otetaan käyttöön vuoden alussa. Se on samantapainen työsuhde-etu kuin lounas- ja liikuntasetelit. Lipun käyttöönotosta päättää työnantaja. Työsuhdematkalipun käyttöönotto ei vaikuta verotuksen nykyiseen työmatkavähennyskäytäntöön.

YLElle uudenlainen hallitus

Yleisradiossa aloittaa ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva hallitus. Hallitus mm. laatii talousarvion ja valitsee toimitusjohtajan. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen ja päättää edelleen Yleisradion talouden ja toiminnan suuntaviivoista. Muutokset perustuvat yleisradiolain muutokseen.

Radiotoimilupiin tiukemmat ehdot

Televisio- ja radiotoimilupien siirtäminen tulee ensi vuonna vaikeammaksi. Toimilupa raukeaisi, jos se siirretään toiselle. Ensi vuonna myönnettäville radiotoimiluville määritellään eduskunnan toivomuksesta tarkemmat toimilupaehdot. Televisio- ja radiotoimintalain muutos on tarkoitus vahvistaa 22. joulukuuta. Lainmuutos tulee voimaan vuoden alusta.

Väylämaksujen perusteet muuttuvat

Väylämaksut perustuvat vastedeskin alusten jääluokkiin. Aluksille ei kuitenkaan enää anneta jääluokkatodistuksia, vaan jääluokat määräytyvät luokituslaitosten antamien tietojen mukaan. Tähän mennessä Merenkulkulaitos on myöntänyt jääluokkatodistukset. Lisäksi väylämaksuja aletaan määrätä kotimaan- ja ulkomaanliikenteen aluksille samoin perustein, kuten Euroopan komissio on edellyttänyt. Uusittu väylämaksulaki tulee voimaan vuoden alusta.

Ilmailuhallinto aloittaa

Uuden viraston, Ilmailuhallinnon toiminta käynnistyy. Ilmailuhallinto muodostetaan Ilmailulaitoksen nykyisistä viranomaisyksiköistä ja se ottaa hoitaakseen lentoturvallisuusohjeiden ja -määräyksien antamisen sekä ilmailun viranomaistehtävät. Ilmailuhallinnon perustamisen taustalla ovat uusi perustuslaki ja liikelaitoslaki.
Uusi virasto sijoittuu Vantaalle lentokentän tuntumaan.

Uusi maantielaki voimaan

Tammikuun alussa voimaan tuleva uusi maantielaki on yleisiä teitä koskevaa lainsäädäntöä tiiviimpi ja kattaa tien koko elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon ja lakkauttamisen. Laki velvoittaa ottamaan huomioon kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet, mutta lailla halutaan myös estää tärkeiden hankkeiden tarpeeton viivyttäminen: valitukset on käsiteltävä kiireellisinä.

Laissa yleisistä teistä tulee maanteitä, joiden tienpitäjänä on aina valtio ja joiden käyttö on edelleen maksutonta. Ylläpidosta vastaa valtion viranomaisena Tiehallinto. Maantiet jaetaan liikenteellisen merkityksensä perusteella valtateihin, kantateihin, seututeihin ja yhdysteihin.

Osa maanteistä määrätään valtakunnallisesti merkittäviksi runkoteiksi. Liikenne- ja viestintäministeriö päättää runkoverkoista vuoden 2006 alkupuolella.

Uudet kuormaussäännökset Suomen ja Venäjän välisessä rautatieliikenteessä

Suomi ja Venäjä ovat sopineet, että maiden välinen, vuonna 1996 solmittu rautatieyhdysliikennesopimus uudistetaan. Uudet tavaraliikenteen kuormausmääräykset tulevat voimaan 1. tammikuuta. Matkustajien, matkatavaran ja kiitotavaran kuljetusehdot maiden välisessä rautatieliikenteessä tulevat käyttöön aikaisintaan vuoden 2006 alussa.


Merenkulkuyksikkö lakkaa

Liikenne- ja viestintäministeriön organisaatiossa tapahtuu vuoden alussa muutos, kun merenkulkuyksikkö yhdistetään liikennepalveluyksikköön. Liikennepalveluyksikkö vastaa
sekä henkilö- että tavaraliikennepalveluista. Sen tehtäväkenttää ovat mm. joukkoliikenne ja logistiikka.


Maksuihin korotuksia

Joukkoliikenteen tarkastusmaksuksi 66 euroa

Joukkoliikenteen tarkastusmaksu nousee 66 euroon 1. tammikuuta. Maksu koskee Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan sisäistä joukkoliikennettä, YTV-alueen bussiliikennettä sekä koko maan rautatieliikennettä.

Edellisen kerran tarkastusmaksua korotettiin vuoden 2005 alussa. Tarkastusmaksujen korotus liittyy matkalipun hintojen nousuun. Lain mukaan tarkastusmaksu saa olla enintään 30 kertaa niin suuri kuin bussiliikenteen alin kertamaksu.

Televisiomaksu nousee

Televisiomaksu nousee 3,5 prosenttia. Uusi vuosimaksu on 200,70 euroa. (Televisiomaksu on Suomessa alle eurooppalaisen keskitason. Televisiomaksulla rahoitetaan Yleisradio Oy:n toimintaa. )

AKEn maksuihin korotuksia

Ajoneuvohallintokeskuksen maksujen korotukset ovat keskimäärin runsaan 11 prosentin luokkaa. AKEsta yleisimmin tilattavan palvelun eli liitteettömän rekisteri-ilmoituksen hinta nousee 9 eurosta 10,50 euroon. Liitteellisen ilmoituksen hinta nostetaan nykyisestä 14 eurosta 15 euroon.

Kuljettajatutkintojen teoriakokeen maksua korotetaan 14,50 eurosta 17 euroon ja ajokokeen hintaa 35,50 eurosta 36 euroon. D-luokan ajoneuvolla tai E-luokan yhdistelmällä ajettava koe kallistuu 47 eurosta 50 euroon.

AKEn ajokortista perimä maksu nousee 12 eurosta 13,50 euroon. Myös lyhytaikaisesta ajokortista perittävä maksu nousee ensi vuoden alusta 13,50 euroon. Väliaikaisen ajokortin hinta säilyy ennallaan.

Tiehallinnon lupamaksut nousevat

Tiehallinnon lupien hintoja korotetaan, jotta lupatoiminnan kustannukset voidaan kattaa. Useimpien Tiehallinnon myöntämien lupien hinnat nousevat 16 prosenttia. Tällaisia ovat muun muassa luvat erikoiskuljetuksiin tai teiden varsille pystytettäviin liikkeenharjoittajien opastuskilpiin.


Lisätietoja
LVM/viestintä, puh. (09) 160 28331, 160 28623, 160 28333