Yhtenäinen lentoturvallisuusvalvonta laajenee

Tiedote 02.10.2008 13.33 fi

Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) toimivaltaa aiotaan laajentaa koskemaan yleisessä käytössä olevien lentopaikkojen turvallisuutta, lennonvarmistusta ja ilmaliikenteen hallintaa.

Euroopan komission ehdotuksella tähdätään yhtenäisen korkeatasoisen lentoturvallisuuden takaamiseen kaikkialla Euroopassa. Vähimmäisvaatimukset määrittelee EASA.

Asetus koskisi lentokenttiä, joilla voidaan harjoittaa mittarilentoa tai joille voidaan liikennöidä lentoonlähtömassaltaan yli 2 730 kilogrammaisilla koneilla.

Kenttiä, lentoasemia ja lennonvarmistusta koskevaa lainsäädäntövaltaa siirtyisi asetuksen myötä komissiolle. Kansallisia valvontaviranomaisia alettaisiin valvoa entistä enemmän. Asetuksen ulkopuolisten lentopaikkojen säännökset päätettäisiin jatkossakin kansallisesti.

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle ehdotusta koskevan kirjelmän 2. lokakuuta. Kirjelmässä pidetään tärkeänä, että asetuksen soveltamisalassa otetaan huomioon se, että myös harrasteilmailussa käytetään ehdotuksessa mainitun painorajan ylittäviä koneita. Tästä syystä valtioneuvosto suhtautuu tässä vaiheessa varauksellisesti asetuksen ehdotettuun soveltamisalaan.

Muutoin EASA:n toimivallan laajentamista pidetään myönteisenä. Mahdollisimman yhtenäiset lentoturvallisuusnormit ja niiden noudattaminen ovat loogisia askelia kohti yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa.

EASA perustettiin vuonna 2003 huolehtimaan ilmailuteollisuuden tuotteiden tyyppihyväksynnöistä, toimimaan lentoturvallisuusalan asiantuntijaelimenä sekä avustamaan komissiota lentoturvallisuusnormien valmistelussa.

Kuluvana vuonna viraston toimivalta laajennettiin myös lentotoimintaan, lentohenkilöstön lupien antamiseen ja kolmansien maiden lentotoiminnan harjoittajien hyväksymiseen.

Komission ehdotuksesta on tarkoitus käydä yleiskeskustelu joulukuun liikenneneuvostossa.

Lisätietoja: ylitarkastaja Topi Sirén, puh. (09) 160 28457 tai 040 774 3496