EU-asiat

  1. Liikenne- ja viestintäministeriön EU-asioiden ohjaus
  2. Ministerineuvoston päätöksenteko
  3. EU-asioiden valmistelu Suomessa

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa EU:n liikenne- ja viestintäasioiden kansallisesta valmistelusta ja seurannasta. Suomea ministerineuvostossa edustaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. Ministerit kokoontuvat joko Brysselissä tai Luxemburgissa.

Virallisten kokousten lisäksi ministerit kokoontuvat yleensä kaksi kertaa vuodessa epävirallisesti. Epäviralliset kokoukset pidetään vuorossa olevassa puheenjohtajamaassa.

1. Liikenne- ja viestintäministeriön EU-asioiden ohjaus

Liikenne- ja viestintäministeriössä EU-asiat valmistellaan ministerin johdolla.  Kullekin asialle määritellään vastuuvirkamies, jonka tehtävänä on ohjata ja valvoa asian etenemistä ja käsittelyä koko prosessin ajan.

Suomen kanta kuhunkin EU:sta tulleeseen asiaan muotoillaan niin, että myös sidosryhmien mielipiteet kuullaan. Suomen näkemyksen muodostamisessa tärkeä rooli on valtioneuvoston kanslian EU-asioiden sihteeristöllä ja Brysselissä toimivalla Suomen pysyvällä EU-edustustolla.

2. Ministerineuvoston päätöksenteko

EU:n liikenne- ja viestintäasioita valmistellaan jäsenvaltioiden virkamiehistä koostuvissa työryhmissä.  Työryhmissä Suomea edustavat Suomen pysyvässä EU-edustustossa työskentelevät asiantuntijat. Kokouksiin osallistuu asian laadun kansallisen tärkeyden mukaan myös liikenne- ja viestintäministeriön tai sen hallinnonalan asiantuntija.

Työryhmäkäsittelyn jälkeen asioita käsitellään pysyvien edustajien komitean ensimmäisessä kokoonpanossa (Comité des représentants permanents, Coreper I). Täällä Suomea edustaa EU-edustuston pysyvän edustajan sijainen.

Coreper käsittelyn jälkeen asiat siirtyvät ministerineuvostoon. EU:n liikenne- ja viestintäasioita käsitellään liikenne-, tele- ja energia-asioiden ministerineuvostossa.  Neuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Liikenneasioita käsitellään jokaisessa neljässä neuvostossa ja viestintäasioita puolen vuoden välein eli yleensä kesä- ja joulukuun liikenne-, tele- ja energianeuvostossa.

3. EU-asioiden valmistelu Suomessa

Valtioneuvoston kanslia vastaa Suomen EU-politiikan yleisistä linjauksista ja sovittaa yhteen EU-asioiden valmistelua ja käsittelyä valtioneuvostossa. Suomen EU-poliittisista linjauksista päätetään pääministerin johdolla hallituksen EU-ministerivaliokunnassa.

Eduskunta osallistuu aktiivisesti EU:n liikenne- ja viestintäasioiden valmisteluun. EU:n komission antamista säädöshankkeista informoidaan eduskuntaa valtioneuvoston kirjeellä. Ennen jokaista ministerineuvostoa kokouksen asialista käsitellään eduskunnan suuressa valiokunnassa, jota kutsutaan myös EU-asioiden valiokunnaksi