Förvaltningsområdet

  1. Transport- och kommunikationsverket
  2. Trafikledsverket
  3. Meteorologiska institutet
  4. Traffic Management Finland Ab
  5. Rundradion Ab
  6. Cinia Ab
  7. Nordiska Järnvägar Ab

Ämbetsverk

1. Transport- och kommunikationsverket

Transport- och kommunikationsverket Traficom, logo.

Transport- och kommunikationsverket Traficom främjar trafiksystemets funktion och säkerhet samt säkerställer att alla i Finland har tillgång till trygga och högklassiga kommunikationsförbindelser och -tjänster till ett rimligt pris. Traficom stöder hållbar utveckling och snabbar upp utvecklingen av det digitala samhället till exempel genom experiment inom automation och robotik för trafik, transport och kommunikation. Traficom är en myndighet som betjänar i ärenden som gäller tillstånd, registrering och övervakning inom sektorerna för trafik, transport och kommunikation.

2. Trafikledsverket

Trafikledsverket Väylä, logo

Trafikledsverket svarar för utveckling och underhåll av statens vägnät, järnvägar och vattenleder. Trafikledsverket har också hand om servicenivån inom transportsektorn och deltar i samordningen av trafiken och markanvändningen. Genom sitt uppdrag främjar Trafikledsverket samhällets välfärd och näringslivets konkurrenskraft.

3. Meteorologiska institutet 

Meteorologiska institutet, logo

Meteorologiska institutet är en service- och forskningsinrättning som producerar information om tillståndet i atmosfären för att främja den allmänna säkerheten och för näringslivets och allmänhetens behov.

Projektwebbsidor

Statliga bolag

4. Traffic Management Finland Ab

Traffic Management Finland Ab, logo

Traffic Management Finland är en av staten helägd koncern med specialuppgifter. Ägarstyrningen av koncernen handhas av kommunikationsministeriet.

Koncernen har i uppgift att erbjuda progressiva tjänster för trafikstyrning och trafikledning samt att bära ansvaret för att säkerställa säkerheten och smidigheten i trafiken i alla trafikformer. Den svarar också för att samla in, förvalta och utnyttja information i samband med styrningstjänsterna.

Dotterbolag och deras ansvarsområden

Finrail Ab svarar för styrning och förvaltning av järnvägstrafiken.
Intelligent Traffic Management Finland Ab (ITM Finland) svarar för styrning och förvaltning av vägtrafiken.
Vessel Traffic Services Finland Ab (VTS Finland) svarar för styrning och förvaltning av sjötrafiken.
Air Navigation Services Finland Ab (ANS Finland) svarar för flygtrafiktjänster.

5. Rundradion Ab

YLE, Rundradion Ab, logo

Ministeriets förvaltningsområde inbegriper också Rundradion Ab. Rundradions verksamhet styrs av det förvaltningsråd som riksdagen valt. 

6. Cinia Ab

Cinia Ab, logo

Cinia Ab tillhandahåller intelligenta nättjänster, molntjänster och programtjänster. Bolaget betjänar finländska och internationella företag samt samhällets vitala funktioner.

7. Nordiska Järnvägar Ab (Pohjolan Rautatiet Oy)

Nordiska Järnvägar Ab (Pohjolan Rautatiet Oy) utvecklar järnvägsbranschen på ett övergripande sätt och främjar stora investeringar i spårtrafik.