Förvaltningsområdet

  1. Transport- och kommunikationsverket
  2. Trafikledsverket
  3. Meteorologiska institutet
  4. Fintraffic Ab
  5. Rundradion Ab
  6. Cinia Ab
  7. Nordiska Järnvägar Ab
  8. Finlandsbanan Ab
  9. Entimmeståget till Åbo Ab

1. Transport- och kommunikationsverket

Transport- och kommunikationsverket Traficom, logo.

Transport- och kommunikationsverket Traficom främjar trafiksystemets funktion och säkerhet samt säkerställer att alla i Finland har tillgång till trygga och högklassiga kommunikationsförbindelser och -tjänster till ett rimligt pris. Traficom stöder hållbar utveckling och snabbar upp utvecklingen av det digitala samhället till exempel genom experiment inom automation och robotik för trafik, transport och kommunikation. Traficom är en myndighet som betjänar i ärenden som gäller tillstånd, registrering och övervakning inom sektorerna för trafik, transport och kommunikation.

2. Trafikledsverket

Trafikledsverket Väylä, logo

Trafikledsverket svarar för utveckling och underhåll av statens vägnät, järnvägar och vattenleder. Trafikledsverket har också hand om servicenivån inom transportsektorn och deltar i samordningen av trafiken och markanvändningen. Genom sitt uppdrag främjar Trafikledsverket samhällets välfärd och näringslivets konkurrenskraft.

3. Meteorologiska institutet 

Meteorologiska institutet, logo

Meteorologiska institutet är en service- och forskningsinrättning som producerar information om tillståndet i atmosfären för att främja den allmänna säkerheten och för näringslivets och allmänhetens behov.

Projektwebbsidor

4. Fintraffic Ab

Trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab är en av staten helägd koncern med specialuppgifter. Ägarstyrningen av koncernen handhas av kommunikationsministeriet.

Koncernen har i uppgift att erbjuda progressiva tjänster för trafikstyrning och trafikledning samt att bära ansvaret för att säkerställa säkerheten och smidigheten i trafiken i alla trafikformer. Den svarar också för att samla in, förvalta och utnyttja information i samband med styrningstjänsterna.

Dotterbolagen och deras ansvarsområden

Fintraffic Järnväg Ab svarar för styrning och förvaltning av järnvägstrafiken. Fintraffic Väg Ab svarar för styrning och förvaltning av vägtrafiken. Fintraffic Sjötrafikledning Ab svarar för styrning och förvaltning av sjötrafiken. Fintraffic Flygtrafiktjänst Ab svarar för flygtrafiktjänster.

5. Rundradion Ab

YLE, Rundradion Ab, logo

Ministeriets förvaltningsområde inbegriper också Rundradion Ab. Rundradions verksamhet styrs av det förvaltningsråd som riksdagen valt. 

6. Cinia Ab

Cinia Ab, logo

Cinia Ab tillhandahåller intelligenta nättjänster, molntjänster och programtjänster. Bolaget betjänar finländska och internationella företag samt samhällets vitala funktioner.

7. Nordiska Järnvägar Ab (Pohjolan Rautatiet Oy)

Nordiska Järnvägar Ab (Pohjolan Rautatiet Oy) utvecklar järnvägsbranschen på ett övergripande sätt och främjar stora investeringar i spårtrafik. 

8. Finlandsbanan Ab

Bolaget Finlandsbanan Ab har som uppgift att planera spårtrafikinfrastrukturen i anslutning till spårförbindelsen mellan Helsingfors och Tammerfors via Helsingfors-Vanda flygplats fram till byggstarten. 

Finska statens andel uppgår i bolaget till 51 procent. Förutom finska staten är också Finavia Abp, Helsingfors, Tammerfors, Vanda, Tavastehus, Janakkala, Riihimäki, Lahtis, Akaa, Jyväskylä, Uleåborg, Björneborg, Seinäjoki, Vasa, Kangasala, Nokia, Orivesi, Birkala, Ylöjärvi, Karleby och Parkano delägare i bolaget.

9. Entimmeståget till Åbo Ab

Entimmeståget till Åbo Ab har till uppgift att planera spårtrafikinfrastrukturen i anslutning till den snabba tågförbindelsen Helsingfors–Åbo fram till byggstarten.  

Finska statens andel uppgår i bolaget till 51 procent. Förutom finska staten är också Åbo, Esbo, Helsingfors, Salo, Lojo, Vichtis och Kyrkslätt delägare i bolaget.
 

Video: Förvaltningsområdet på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)
Förvaltningsområdet på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)