Ohjaus

Omistajaohjauksen periaatteita

  • Ohjaus perustuu lainsäädäntöön ja hallitusohjelmaan.
  • Virastoilla on selkeät roolit ja tehtävät.
  • Ohjauksessa olevilta yhtiöiltä edellytetään tehokkuutta ja liiketaloudellista kannattavuutta.

Ministeriön tehtävät

Ministeriö vastaa hallinnonalansa ohjauksesta. Ohjauksella toimeenpannaan eduskunnan ja valtioneuvoston tekemät päätökset. Työskentelytapa on konsernimainen ja perustuu kumppanuuden ja asiantuntijaverkostojen hyödyntämiseen.

Ministeriö vastaa toimialansa strategioista, linjauksista ja lainsäädännöstä. Virastojen tehtävänä on operatiivinen toimeenpano.

Neljä virastoa ja kolme osakeyhtiötä

Ministeriön hallinnonalan virastot ovat Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto ja Ilmatieteen laitos.

Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kehittämisestä. Viraston vastuulla on myös liikenteen palvelutasosta huolehtiminen.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kehittää liikenteen turvallisuutta, edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä ja vastaa liikenteeseen liittyvistä viranomaistehtävistä.

Viestintävirasto huolehtii viestintäverkkojen ja –markkinoiden häiriöttömästä toiminnasta ja viestintäpalveluiden käyttäjän asemasta.

Ilmatieteen laitos tuottaa yleisen turvallisuuden ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta tärkeitä sää-, meri- ja ilmastopalveluja.

Ministeriö vastaa myös Finavia Oy:n ja Finrail Oy:n omistajaohjauksesta.

Finavian tehtävänä on ylläpitää ja kehittää valtion lentoasemaverkostoa ja Suomen lennonvarmistusjärjestelmää siviili- ja sotilasilmailun tarpeita varten sekä tarjota lennonvarmistuspalveluja Suomen vastuulla olevassa ilmatilassa.

Finrail Oy:n tehtävänä on vastata liikenteenohjauksesta ja ratatöiden turvaamisesta valtion rataverkolla. Lisäksi yhtiö hoitaa junaliikenteen matkustajainformaatiota asemilla ja laiturialueilla näyttö- ja kuulutusjärjestelmien avulla.

Ministeriön hallinnonalaan kuuluu myös Yleisradio Oy. Sen ohjauksesta vastaa eduskunnan valitsema hallintoneuvosto

Ohjauksen perusteet ja keinot

Virastojen ohjauksessa tavoitteena ovat selkeät roolit ja tehtävät. Hallinnonalan toiminnan tavoitteita linjataan muun muassa konsernistrategiassa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS).

Ohjauksen keinoja ovat myös virastojen kanssa tehtävät tulossopimukset ja virastoille asetettavat tulostavoitteet.

Valtionyhtiöiden omistajaohjausta tehdään valtion omistajapoliittisen periaatepäätöksen, hyvän hallintotavan ja ministeriön omistajaohjausperiaatteiden mukaisesti.

Yhtiöiltä edellytetään tehokkuutta ja liiketaloudellista kannattavuutta. Tavoitteena on, että ne pystyvät investoimaan kasvuun, säilyttävät rahoitusrakenteensa terveenä ja täyttävät niille asetetut tulos- ja voitonjakotavoitteet.

Ministeriön ohjauksessa olevilla yhtiöillä on lainsäädännössä määriteltyjä yhteiskunnallisia tehtäviä.