Ohjaus

  1. Omistajaohjauksen periaatteita
  2. Ministeriön tehtävät
  3. Neljä virastoa ja kolme osakeyhtiötä
  4. Ohjauksen perusteet ja keinot

1. Omistajaohjauksen periaatteita

  • Ohjaus perustuu lainsäädäntöön ja hallitusohjelmaan.
  • Virastoilla on selkeät roolit ja tehtävät.
  • Ohjauksessa olevilta yhtiöiltä edellytetään tehokkuutta ja liiketaloudellista kannattavuutta.

2. Ministeriön tehtävät

Hallinnonalan ohjaus on yksi liikenne- ja viestintäpolitiikan ydintehtävä. Ministeriö ohjaa virastoja ja vastaa siitä, että laitosten tavoitteet ja toiminta ovat linjassa hallitusohjelman kanssa.

Ohjauksella toimeenpannaan eduskunnan ja valtioneuvoston tekemät päätökset. Työskentelytapa on konsernimainen ja perustuu kumppanuuden ja asiantuntijaverkostojen hyödyntämiseen.

Ministeriö vastaa toimialansa strategioista, linjauksista ja lainsäädännöstä. Virastojen tehtävänä on operatiivinen toimeenpano.

3. Neljä virastoa ja kolme osakeyhtiötä

Ministeriön hallinnonalan virastot ovat Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto ja Ilmatieteen laitos.

Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kehittämisestä. Viraston vastuulla on myös liikenteen palvelutasosta huolehtiminen.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kehittää liikenteen turvallisuutta, edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä ja vastaa liikenteeseen liittyvistä viranomaistehtävistä.

Viestintävirasto huolehtii viestintäverkkojen ja –markkinoiden häiriöttömästä toiminnasta ja viestintäpalveluiden käyttäjän asemasta.

Ilmatieteen laitos tuottaa yleisen turvallisuuden ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta tärkeitä sää-, meri- ja ilmastopalveluja.

Ministeriö vastaa myös Air Navigation Services Finland Oy:n, Cinia Oy:n ja Finrail Oy:n omistajaohjauksesta.

Air Navigation Services Finlandin tehtävänä ovat lennonvarmistukseen liittyvät erityistehtävät, kuten ilmatilan hallinta, aluevalvonta, palvelut valtion ilmailulle ja lentopelastuspalvelu.

Cinia Oy tarjoaa älykkäitä verkko-, pilvi- ja ohjelmistopalveluita. Asiakkaiden joukossa on kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä sekä yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja.

Finrail Oy:n tehtävänä on vastata liikenteenohjauksesta ja ratatöiden turvaamisesta valtion rataverkolla. Lisäksi yhtiö hoitaa junaliikenteen matkustajainformaatiota asemilla ja laiturialueilla näyttö- ja kuulutusjärjestelmien avulla.

Ministeriön hallinnonalaan kuuluu myös Yleisradio Oy. Sen ohjauksesta vastaa eduskunnan valitsema hallintoneuvosto

Muualla palvelussa

Hallinnonala

4. Ohjauksen perusteet ja keinot

Valtionyhtiöiden omistaja ohjausta tehdään valtion omistajapoliittisen periaatepäätöksen, hyvän hallintotavan ja ministeriön omistajaohjausperiaatteiden mukaisesti.

Virastojen ohjauksessa tavoitteena ovat selkeät roolit ja tehtävät. Hallinnonalan toiminnan tavoitteita linjataan muun muassa konsernistrategiassa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS).

Ohjauksen keinoja ovat myös virastojen kanssa tehtävät tulossopimukset ja virastoille asetettavat tulostavoitteet.

Valtionyhtiöiden omistajaohjausta tehdään valtion omistajapoliittisen periaatepäätöksen, hyvän hallintotavan ja ministeriön omistajaohjausperiaatteiden mukaisesti.

Yhtiöiltä edellytetään tehokkuutta ja liiketaloudellista kannattavuutta. Tavoitteena on, että ne pystyvät investoimaan kasvuun, säilyttävät rahoitusrakenteensa terveenä ja täyttävät niille asetetut tulos- ja voitonjakotavoitteet.

Ministeriön ohjauksessa olevilla yhtiöillä on lainsäädännössä määriteltyjä yhteiskunnallisia tehtäviä.

Muualla palvelussa

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelun ja seurannan asiakirjat