Ändringar föreslås i undervisningskraven när det gäller körkort för lätta lastbilar

Pressmeddelande 27.09.2018 15.04 fi sv

Kommunikationsministeriet har i dag skickat ett förslag till en förordningsändring på remiss, och genom den lindras undervisningskraven i fråga om körkort för lätta lastbilar i klassen C1 och C1E. I och med ändringen kommer antalet undervisningstimmar att minska betydligt.

Ändringen sänker undervisningskostnaderna för dessa körkort och kommer därför att leda till att fler avlägger denna typ av körkort. Målet med reformen är att avhjälpa bristen på förare inom godstrafik.

En bilskola har hittills med stöd av försökstillstånd testat att sänka minimimängden teoriundervisning för körkort i klass C1. Minimimängden teoriundervisning har varit 2 timmar i stället för 9 timmar och mängden körundervisning 3 timmar i stället för 5 timmar. Som lägsta tillåtna antal undervisningstimmar för körkort i klassen C1 och C1E föreslås dessa timantal, som alltså redan omfattats av försök.

En lastbil i klass C1 har en totalmassa på högst 7,5 ton. Det är ofta fråga om fordon som till manöverorgan, mått och utseende motsvarar en paketbil.

En regeringsproposition om de ändringar som ingår i den tredje fasen av lagen om transportservice överlämnades till riksdagen den 27 september 2018. Där lindras bl.a. bestämmelserna om yrkeskompetens i vägtrafik. I samarbete med branschen följs det upp hur lagen om transportservice fungerar. I anslutning till det har framförts ett önskemål om lättnader i utbildningskraven för förare av tunga fordon.

Remisstiden går ut den 18 oktober 2018. Ändringen förslås träda i kraft den 1 december 2018.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för utkastet till förordning går ut den 18 oktober 2018. Begäran om utlåtande har publicerats på adressen www.utlåtande.fi. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av förordningen som tjänsteuppdrag.

Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på adressen www.utlåtande.fi eller via e-post på adressen kirjaamo@lvm.fi.

Ytterligare information:

Eero Salojärvi, planerare, tfn 0295 342 123