Ändringar i bestämmelserna om alkolås

Nyhet 25.08.2016 13.54 fi sv

Bilen på väg (Bild: Rodeo)

Alkoholen är en av de faktorer som ökar olycksrisken i vägtrafiken allra mest. Nu vill man minska riskerna med nya bestämmelser om alkolås.

Alkolåset har konstaterats vara ett effektivt medel för att förebygga särskilt rattfylleri, och användningen av alkolås håller på att öka i Europa.

Regeringen föreslog den 28 april 2016 att det stiftas en ny lag om alkolås och föreslår nu att lagen ska stadfästas. Syftet med lagen är att förebygga rattfylleri, att eliminera oklarheter i den gällande lagstiftningen och att förbättra skyddet för personuppgifter. Ett syfte är också att öka användningen av alkolås som ett alternativ till körförbud.

I lagen om alkolås finns bestämmelser om godkännande, användning och utsläppande på marknaden av alkolås. I och med den nya lagen upphör registreringen av uppgifter om användning av alkolåset i register som förs av importörer.

I fortsättningen är det Trafiksäkerhetsverket som svarar för tillsynen över utsläppandet av alkolås på marknaden och över montering och service av alkolås.

Dessutom flyttas de bestämmelser som gäller alkolåsövervakad körrätt till körkortslagen.

Regeringen föreslog den 25 augusti 2016 att den nya lagen om alkolås och lagen om ändring av körkortslagen ska stadfästas. Lagen om alkolås och lagen om ändring av körkortslagen avses träda i kraft den 30 december 2016.

Alkolåslagen och lagen om ändring av körkortslagen stöder regeringens spetsprojekt för avveckling av normer. Genom ändringarna görs lagstiftningen klarare och minskas den administrativa bördan.