Ändringar i lagen om godstransport föreslås för att förhindra grå ekonomi

Pressmeddelande 29.06.2012 12.16 fi sv

Kommunikationsministeriet har skickat ett förslag på remiss om att ändra lagen om kommersiell godstransport. Förslaget har som syfte att motarbeta den grå ekonomin.

Enligt ministeriets förslag skulle grå ekonomi förhindras genom att öka företagens ansvar och intensifiera övervakningen som bedrivs av myndigheterna.

I förslaget skulle ansvaret hos beställaren av yrkesmässig transport utvidgas. Transportavtal skulle inte få ingås om det utgående från priset på transporten står klart, att den som utför transporten inte uppfyller förpliktelserna i lagen till exempel då det kommer till betalning av skatter och lön i enlighet med kollektivavtalet. Beställarens ansvar skulle gälla transportavtal till ett värde på över 500 euro. Övervakningen av att beställaren tar sitt ansvar skulle falla på polisen och ELY-centralerna.

Ministeriet föreslår dessutom strängare villkor för trafiktillstånd. Tillståndet kunde återkallas om innehavaren har försummat att betala lön i enlighet med kollektivavtalet eller andra anställningsförmåner.

Ministeriet föreslår en ökning av antalet kontroller som utförs av trafiktillståndsmyndigheterna. Trafiktillståndsmyndigheterna borde årligen kontrollera att villkoren för att få trafiktillstånd fortfarande är i kraft. Enheterna för grå ekonomi på Skatteförvaltningen skulle ges rätt att uppge för tillståndsmyndigheterna uppgifter i anknytning till återkallandet. Dessutom skulle polisen ges rätt att leta igenom fordonet efter dokument som bevisar olovlig trafik.

Ministeriets förslag skulle även förtydliga kravet på trafiktillstånd. Kravet på tillstånd skulle utvidgas till att utöver trafiktraktorer även omfatta övriga traktorer. Tillstånd skulle dock ändå inte krävas för snötransport eller transporter inom jordbruk, skogsbruk, djuruppfödning och fiskeri.

Transporter i samband med jordbyggnad på entreprenad skulle omfattas av kravet på trafiktillstånd, med undantag för transporter av jord som behandlats i samband med entreprenaden. I dagens läge gäller kravet på trafiktillstånd sådana transporter i samband med entreprenad, där andelen transporter är 30 procent. Övervakningen av denna procentuella andel har visat sig vara alltför svår och det föreslås att den stryks.

Förslagets utlåtandetid upphör den 7 augusti. Avsikten är att lagen ska träda i kraft i början av år 2013. Utvidgningen av kravet på trafiktillstånd dock först från juli 2013.

Att motarbeta den grå ekonomin är ett av regeringens viktigaste initiativ. Den gå ekonomins andel av vägtrafiken har uppskattats i den utredning som beställdes av riksdagens granskningsutskott år 2010. Av företagsgallupen som genomfördes år 2009 framgick att den grå ekonomins andel av godstransporter i vägtrafiken uppskattningsvis skulle uppgå till 10 procent av den totala försäljningen. Enligt gallupen ligger problemen främst inom flyttransporter, transporter i Östeuropa och inom byggnadsbranschen.

ytterligare information
specialmedarbetare Jyri Kuusela, tfn 050 339 6911
regeringsråd Jorma Hörkkö, tfn 0295 34 2503