Ändringar i lagen om trafiksystem och landsvägar

Pressmeddelande 21.11.2019 15.02 fi sv en

Regeringen föreslår att lagen om trafiksystem och landsvägar och vissa lagar som har samband med den ska ändras. Det är fråga om ett så kallat korrigeringspaket. Ändringarna är huvudsakligen tekniska och gäller närmast hänvisningar till ändrade författningar.

Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen den 21 november 2019.

Bestämmelserna preciseras och uppdateras

Det föreslås att kungörelser om planer som gäller järnvägar och landsvägar framöver ska göras elektroniskt. Information på trafikmyndigheternas egna webbplatser avses bli det primära förfarandet i stället för kommunala tillkännagivanden. Uppgifter om kungörelsen ska lämnas också direkt till ägarna och innehavarna av de fastigheter som berörs av sådana direkta konsekvenser som anges särskilt i lag.

I lagen om transportservice återinförs behörighet för Ålands landskapsregering och Statens ämbetsverk på Åland. Transport- och kommunikationsverket Traficom ska ges behörighet att bevilja transporttillstånd för internationell trafik till de stater med vilka Finland inte har något fördrag.

Traficom ska i fortsättningen ansvara för den riksomfattande samordningen av och samarbetet kring ärenden som gäller enskilda vägar och rikta understöden för väghållningen till de enskilda närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Avsikten är att lagen om flyttning av fordon utfärdas på nytt. Sakinnehållet och myndighetsansvaret förblir i huvudsak oförändrade, men de antecknas tydligare än för närvarande. Samtidigt görs i lagen vissa andra preciseringar och ändringar som beror på att den gamla lagen om offentliga kungörelser upphävs den 1 januari 2020.

Bakgrunden till propositionen är att en del av de tekniska ändringarna fanns med i de lagförslag om landskapsreformen som förföll. Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Lagarna om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar samt banlagen föreslås träda i kraft först den 1 februari 2020.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats.

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till utskottsbehandling. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Mer information

Eeva Ovaska, överinspektör, tfn 0295 341 354

Silja Ruokola, regeringsråd, tfn 0295 342 367