Ändringar i textnings- och distributionsskyldigheterna för televisionsverksamhet

Pressmeddelande 26.08.2010 15.39 fi sv

De ljud- och textningstjänster som i televisionsprogrammen är avsedda för syn- och hörselskadade ska utvidgas. Det blir ändringar också beträffande skyldigheten att distribuera televisionsprogram i kabelnäten.

Regeringen föreslog den 26 augusti att lagarna i frågan ska stadfästas. Republikens president har för avsikt att stadfästa lagarna den 27 augusti. De ändringar som nu gjorts ska börja tillämpas från början av juli 2011.


Televisionens ljud- och textningstjänster
utvidgas

Ljud- och textningstjänster erbjuds för närvarande av Rundradion. Utbudet baserar sig på Rundradions uppgift att bedriva allmännyttig verksamhet. På de kommersiella kanalerna har det tidigare inte funnits någon motsvarande skyldighet.

För att betjäna hörselskadade ska en viss del av de finsk- eller svenskspråkiga programmen textas. Tjänsterna för synskadade ska förbättras med hjälp av refererande tolkning eller genom att den finska textningen av utländska program omvandlas till ljud.

Enligt lagen ska ljud- och textningstjänsten införas på sådana kanaler som tjänar allmänintresset och verkar med stöd av en riksomfattande programkoncession, alltså kanaler som i sin koncession har skyldighet att sända nyhets- och aktualitetsprogram.

För ljud- och textningstjänsten definieras en stegvis ökande andel, så att tjänsten till år 2016 ska bifogas till 50 procent av programmen på de kommersiella kanalerna. Kostnaderna för att producera tjänsterna får inte överstiga en procent av de kommersiella kanalernas omsättning.

Rundradion ska till år 2016 bifoga textning till alla program, med undantag av musikframträdanden samt barn- och sportprogram.

I ett uttalande förutsätter riksdagen att man närmare ska utreda vilken betydelse textning av barnprogram har för barnens utveckling och att man på basen av utredningen på nytt ska överväga en skyldighet att texta barnprogram.


Förändringar i
distributionsskyldigheten

Det blir också ändringar i den så kallade skyldigheten att i kabelnäten distribuera televisionsprogram. I praktiken minskar lagen det antal kanaler som omfattas av distributionsskyldigheten. Distributionsskyldigheten ska omfatta samma kanaler som har skyldighet att erbjuda ljud- och textningstjänster.

Bestämmelsen är tidsbegränsad och i kraft till slutet av år 2016. Lagändringen inverkar inte på något sätt på programutbudet i antennätet.

Distributionsskyldigheten (must carry) innebär att ett kabel-tv-bolag i sitt nät är skyldigt att distribuera programmen från vissa riksomfattande allmänna televisionskanaler. För det programutbud som omfattas av distributionsskyldigheten behöver kabel-tv-bolaget emellertid inte betala upphovsrättsavgifter.

Distributionsskyldigheten är ett exceptionellt arrangemang. Normalt avtalar sändaren och innehavaren av kabelnätet sinsemellan om kabeldistributionen av kanalerna.

Distributionsskyldigheten gäller nu också kabeltelevisionsnät som byggs upp med IP-teknologi (IPTV), ifall nätoperatören erbjuder konsumenten en terminal som gör det möjligt att se tv-programmen med en vanlig tv-apparat.

Ytterligare information:
kommunikationsrådet Elina Normo, tfn 09 160 28463 eller 040 7675 7887
kommunikationsrådet Ismo Kosonen, tfn 09 160 28462 eller 050 511 6601