Ändringar i Wienöverenskommelsen om besiktning under arbete

Pressmeddelande 03.09.2020 08.45 fi sv en

Lastbilar i hamn. (Foto: quiggyt4/Shutterstock)

Kommunikationsministeriet bereder de specialförfattningar om periodiska besiktningar av el-, hybrid- och gasfordon som ändringarna av Wienöverenskommelsen om besiktning förpliktar till. Den nya lagstiftningen kommer att främja trafiksäkerheten och klimatmålen för transporter, och den har inga konsekvenser för besiktningsintervallerna eller besiktningspriserna.

I de periodiska besiktningarna av el-, hybrid- och gasfordon införs i och med speciallagstiftningen nya kontrollobjekt som ökar fordonssäkerheten. Kontrollerna gäller till exempel fordonets eldrift eller gasaggregat. Införandet av specialreglering stöder också ett mer omfattande utnyttjande av alternativa drivkrafter i framtiden.

Ikraftsättandet av ändringarna av överenskommelsen underlättar också den internationella trafiken och transportverksamheten. De länder som har anslutit sig till Wienöverenskommelsen har förbundit sig att ömsesidigt erkänna besiktningar som utförts i de avtalsslutande länderna. Detta innebär att fordonens trafikduglighet inte behöver påvisas separat på något annat sätt.

Ikraftsättandet av ändringarna av Wienöverenskommelsen om besiktning förutsätter också Ålands

samtycke, eftersom vägtrafiken enligt självstyrelselagen för Åland hör till landskapets lagstiftningsbehörighet.

De ändringar som gjorts i Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas överenskommelse om periodisk besiktning trädde i kraft 2019. I Finland avses ändringarna träda i kraft våren 2021.


Ytterligareinformation:

Emma Särkkä, specialsakkunnig, tfn 050 513 8260

Eeva Asikainen, överinspektör, tfn 050 522 6204