Ändringen av lotsningslagen på remissbehandling

Nyhet 26.06.2009 16.03 fi sv

Kommunikationsministeriets utkast till regeringens proposition om ändring av lotsningslagen har skickats på remissbehandling. Avsikten med det förslag är att lotsningslagen specificeras, så att man avlägsnar oklarheterna i tolkningen av hur lotsningsverksamhet ska bedrivas.

I lagen föreslås bland annat ett tillägg om att det är straffbart för andra än den som avses i lagens 4 § att erbjuda lotsningstjänster eller bedriva lotsningsverksamhet.

Enligt lagförslaget blir engelska officiellt språk i linjelotsning, vid sidan av finska och svenska. Plikten att anlita lots föreslås bli utvidgat till att omfatta lotsens upptagnings- och avlämningsplatser. I förslaget föreskrivs att det lotsningsprov som hör till examen för lots och linjelots ska utföras i en fartygssimulator.

Dessutom ska i lagen göras de ändringar som ämbetsverksreformen inom kommunikationsministeriets trafikförvaltning och bolagiseringen av Lotsverket förutsätter.