Arbetsgrupp: En öppen lotsningsmarknad kräver effektiv tillsyn

Nyhet 11.02.2011 12.08 fi sv en

Gällande lagstiftning utgör inget hinder för att öppna lotsningen för konkurrens, men marknadssituationen i Finland ställer stora krav på hur konkurrensen kan genomföras. Detta framgår av en slutrapport sammanställd av den arbetsgrupp som har studerat olika alternativ för att organisera lotsningen.

Kommunikationsministeriet tillsatte den 23 april 2010 en arbetsgrupp med uppgift att göra en omfattande utredning om alternativa möjligheter för att organisera lotsningsverksamheten och att bedöma fördelar och nackdelar med de olika alternativen. Arbetsgruppens fokus låg på tre modeller: lotsning som monopol, regional konkurrensutsättning och öppen konkurrens.

Jämförelser mellan de olika modellerna gjordes bl.a. med hjälp av faktorer som inverkar på hur lotsningsverksamheten inleds, hur konkurrens uppkommer och hur sjösäkerheten påverkas. Arbetsgruppen granskade också de olika modellernas ekonomiska konsekvenser.

Arbetsgruppen anser att det är sannolikt att det uppstår öppen konkurrens, vilket kunde främja tillgången till rimligt prissatta lotsningstjänster även i områden med liten efterfrågan. Till exempel hamnar och företag som arbetar med bogsering och farledstjänster kan vara intresserade av bredda sitt serviceutbud till lotsning.

En övergång från den nuvarande modellen med ett enda statsbolag till en modell med flera tjänsteleverantörer som fungerar på marknadens villkor understryker vikten av myndighetstillsyn för att trygga säkerheten.

Vid sidan av de granskade alternativen anser arbetsgruppen att det är skäl att överväga möjligheten att införa behovsanpassade regionala verksamhetsmodeller. Hur lotsningen i de olika regionerna ordnas kunde således anpassas till efterfrågan på lotsningstjänster.

Arbetsgruppen konstaterar att när linjelotsning på engelska blir tillåten från juli 2011 kommer efterfrågan på lotsning troligtvis att minska. Det är också ett steg mot öppen konkurrens.