Arbetsgrupp föreslår aktiebolag för järnvägarnas trafikledning

Pressmeddelande 03.10.2006 16.51 sv

En arbetsgrupp vill flytta över trafikledningen av järnvägstrafiken från VR Ab till ett nytt aktiebolag som skulle grundas inom VR-koncernen.

Frågan har utretts eftersom den nationella godstrafiken på järnvägarna öppnas för konkurrens från början av nästa år. Då konkurrensen öppnas kan flera trafikidkare komma in på järnvägsnätet.

Arbetsgruppen tillsatt av kommunikationsministeriet anser att för jämlikhetens och genomskådlighetens skull borde trafikledningen flyttas bort från VR Aktiebolag. För närvarande är det den enda trafikidkaren på Finlands järnvägar.

Styrelsen och bolagsordningen i aktiebolaget skulle utformas så att de garanterar en jämlik behandling av järnvägsbolagen och en oavhängig trafikledning. Senare kan man på nytt utvärdera om arrangemanget är tillräckligt.

Kostnaderna för att grunda aktiebolaget skulle vara låga. Trafikledningen kostar årligen cirka 30 miljoner euro. Trafikledningen är en del av banhållningen, alltså ett myndighetsuppdrag, och Banförvaltningscentralen som svarar för järnvägsnätet har hittills köpt trafikledningstjänsterna av VR Ab.

Arbetsgruppen föreslår att ansvaret för trafikledningssystemet skulle flyttas över till aktiebolaget senast i slutet av år 2007.

Inom trafikledningen vid VR Ab arbetar över 500 personer. Grundandet av det nya aktiebolaget skulle inte omedelbart inverka på deras ställning, eftersom de skulle flytta från ett bolag till ett annat inom samma koncern.

Representanterna för VR Ab reserverade sig till betänkandet. De föreslog att man tillsvidare skulle fortsätta sköta trafikledningen med den nuvarande modellen, tills "flera än få" trafikidkare är verksamma på bannätet.

Arbetsgruppen överlämnade sitt förslag till ministeriet den 3 oktober. I gruppen ingick förutom från ministeriet representanter för Banförvaltningscentralen, finansministeriet, VR Aktiebolag, Rautatievirkamiesliitto (Järnvägstjänstemannaförbundet) och Rautatieläisten liitto (Järnvägsarbetarnas förbund). Ministeriet skickar betänkandet på remissbehandling som pågår till slutet av november.

På grund av att de nationella godstransporterna öppnas för konkurrens har en arbetsgrupp tillsatts också för att utreda en eventuell omorganisering av utbildningen inom järnvägstrafiken. Arbetsgruppen har tid till den 22 december att slutföra utredningen.


Ytterligare information:
arbetsgruppens ordförande Tuomo Suvanto, tfn (09) 160 28551 eller 040 777 8127
statssekreterare Perttu Puro, tfn (09) 160 28325 eller 040 779 3436