Arbetsgrupp föreslår att Finland grundar varningssystem för naturkatastrofer

Pressmeddelande 04.04.2005 14.57 sv

En arbetsgrupp tillsatt av kommunikationsministeriet föreslår att man i Finland skall grunda ett kontinuerligt dejourerande varningssystem (LUOVA) för utvärdering av när naturkatastrofer uppkommer och vilka verkningar de har.

Arbetsgruppen överlämnade sitt betänkande till kommunikationsminister Leena Luhtanen den 4 april.

För varningssystemet skulle man bygga en egen central, som skulle placeras i Meteorologiska institutets nya hus som byggs i Gumtäkt i Helsingfors.

Förutom Meteorologiska institutet skulle i varningscentralens verksamhet delta Havsforskningsinstitutet och Seismologiska institutionen vid Helsingfors universitet.

Kostnaderna för att grunda systemet uppgår till omkring 1,7 miljoner euro och driftskostnaderna är kring 1,2 miljoner euro per år. Man vill att systemet skall tas i bruk redan från början av år 2006.

Kommunikationsminister Leena Luhtanen anser det vara viktigt att det kunnande som finns i institutionerna så väl som möjligt skall fås i ett bruk som i stor omfattning kommer allmänheten till nytta.
- Om systemet skall fås i bruk från början av 2006 förutsätter det att finansieringen ordnas redan i vårens tilläggsbudget, säger minister Luhtanen.

Avsikten med LUOVA-systemet är att man skall få fram realtidsinformation om naturkatastrofer som hotar finska medborgare, som till exempel stormar, översvämningar, skogsbränder, vulkanutbrott, jordbävningar, flodvågor och farliga kemikalier som sprider sig.

I varningssystemet för naturkatastrofer skall man samla in, analysera och tolka information från olika håll på jorden. I analysen av informationen använder man delvis automatiska metoder.

Riskanalysen framställs på en fyrgradig skala, där naturförhållandena klassificeras som endera normala, sådana som bör observeras och följas med, hotande eller sådana som medför stor fara.

Luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmä LUOVA (Varningssystemet LUOVA för naturkatastrofer). Kommunikationsministeriets publikationer 29/2005. Försäljning Edita Abp, tfn 0204 5005. För pressen från KM:s informationsenhet, tfn (09) 160 28332 eller info@mintc.fi. Publikationen finns också på ministeriets webbsidor www.mintc.fi.

Ytterligare information:
arbetsgruppens ordförande Rauli Parmes, tfn (09) 160 28380