Arbetsgrupp: Internets funktion måste kunna garanteras i undantagsförhållanden

Pressmeddelande 16.12.2009 14.21 fi sv

De informations- och kommunikationssystem som är oumbärliga för samhällets funktioner måste fungera också i undantagsförhållanden. Dessutom är det viktigt att man har beredskap för störningssituationer också under normala förhållanden.

En arbetsgrupp vid kommunikationsministeriet har gjort en utredning av vilka system som är nödvändiga och hur man kan säkra att de fungerar. Arbetsgruppen överlämnade sin slutrapport till kommunikationsminister Suvi Lindén den 16 december.

World Economic Forum uppskattade år 2008 att en omfattande funktionsstörning med 10-20 procents sannolikhet kommer att inträffa i de livsviktiga kommunikationsnäten under de närmaste tio åren. Globalt kan en funktionsstörning komma att förorsaka kostnader på upp till 170 miljarder euro.

Enligt arbetsgruppen har internet blivit oundgängligt och hör alltså till de s.k. kritiska infrastrukturerna. De tjänster näringslivet och medborgarna får över internet är livsviktiga. De delar av internet som finns i Finland och de tjänster som är tillgängliga i Finland är en del av samhällsstrukturen.

Man bör säkra att olika operatörers nät är hopkopplade både på stomnätsnivån och på terminalnivån till ett tillräckligt tätt kommunikationsnät. Så gör man tjänsterna mer pålitliga i synnerhet i glest bebyggda områden.

I Finland bör man satsa allt mer på att göra bredbandet tillgängligt, på att sprida det och på dess kvalitet. Enligt arbetsgruppen innebär detta större satsningar på fiberförbindelser.

Samhället bör främja skyddandet av de livsviktiga systemen i sådana fall då de privata aktörerna inte har tillräckligt intresse att investera i det skydd som beredskapen förutsätter.

Samarbetet mellan tele- och eldistributionsbolagen bör ökas ytterligare. Det här gäller i synnerhet utredning av störningar och reparation av nät.

I de mobila näten bör man överväga att ta i bruk en egenskap som betjänar också de vanliga medborgarna: om det egna nätet har kraschat så fungerar SIM-kortet också i de andra operatörernas nät.

Som en ny stor fråga föreslår arbetsgruppen att kontrollen över identiteten ska lyftas till kategorin kritisk infrastruktur. I informationssamhället bör man till sitt förfogande ha ett fungerande, pålitligt och enkelt igenkänningssystem för identiteten, som godkänns i tillräckligt vid omfattning.

Arbetsgruppen påpekar att det inom statsförvaltningen inte finns någon klar ansvarsorganisation för de kritiska informationssystemen. Beredskapsstyrningen bör förstärkas och ansvaret göras klarare.

Arbetsgruppen betonar att det behövs ett ställe där det finns information om systemen, deras funktion och om vilka som är ansvariga för dem. Endast så kan man kontrollera helheten i krissituationer.

Ytterligare information
kommunikationsrådet Kari T. Ojala, tfn (09) 160 28725 eller 0400 812 509